Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston kirjelmän toimittaminen eduskunnalle

Diaarinumero: OKV/10/50/2014
Antopäivä: 1.2.2015
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Valtioneuvoston yleisistunto päätti 12.6.2014 valtiovarainministeriön esittelystä lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta. Euroopan unionin komissio teki kyseisen direktiiviehdotuksen 3.12.2012. Valtioneuvoston kirjelmä (nk. U-kirjelmä) direktiiviehdotuksesta esiteltiin valtiovarainministeriöstä valtioneuvostolle noin puolentoista vuoden kuluttua komission ehdotuksen antamisesta.

Selvityksen perusteella viivästyminen U-kirjelmän valmistelussa aiheutui useamman syyn kumuloitumisesta. Viivästyminen valtiovarainministeriössä näyttää johtuneen ainakin aluksi vastuuministeriötä koskevasta epäselvyydestä ja tiedonkulun ongelmista valtiovarainministeriössä. Puutteellinen direktiivin kansallisen valmistelun tuntemus vastuuyksikössä vielä viivästytti asian valmistelua. Lopulta direktiivin käsittelyn keskeytyminen EU-tasolla johti siihen, että valtiovarainministeriön virkamiehet eivät katsoneet tarpeelliseksi valmistella U-kirjelmää aiemmin.

Oikeuskansleri totesi, että perustuslain 96 §:n 2 momentissa on kyse valtioneuvostolle asetetusta oikeudellisesta velvoitteesta toimittaa EU:ssa tehty säädösehdotus kirjelmällään viipymättä eduskunnalle kannan määrittelyä varten. Toimivaltaisen ministeriön on ryhdyttävä valmistelemaan U-kirjelmää ripeästi säädösehdotuksesta tiedon saatuaan. Direktiiviehdotuksen puutteellisuus tai epämääräisyys ei ole peruste viivyttää asian saattamista eduskunnan käsiteltäväksi. Valtioneuvoston kanta voidaan ilmoittaa U-kirjelmässä myös alustavana kantana taikka saattaa tiedoksi se, ettei valtioneuvoston kantaa vielä ole (PeVM 10/1998 vp). Asian saattaminen eduskunnan käsiteltäväksi ei saa viivästyä vain siksi, että asian analysointi tai kannanmuodostus valtioneuvossa on kesken (SuVL 1/2009 vp).

Oikeuskanslerin mukaan asian saattaminen eduskunnan käsiteltäväksi ministeriön E-kirjeellä - yleensä ennakollisesti ennen säädösehdotuksen vireilletuloa tai poikkeuksellisissa kiireellistä päätöksentekoa edellyttävissä tilanteissa - ei poista velvollisuutta antaa eduskunnalle valtioneuvoston yleisistunnossa käsitelty U-kirjelmä heti kun se on mahdollista. Huolimatta direktiiviehdotuksen käsittelyn viivästymisestä EU-tasolla valtiovarainministeriön huomattavaa viivettä U-kirjelmän valmistelussa ei oikeuskanslerin mukaan voida pitää hyväksyttävänä.

Oikeuskansleri kiinnitti valtiovarainministeriössä asian valmistelusta vastanneiden virkamiesten huomiota perustuslain 96 §:n 2 momentissa säädetyn oikeudellisen velvoitteen huolelliseen noudattamiseen vastaisuudessa.