Hyppää sisältöön

Valtion varojen käyttäminen vaatii ministeriltä harkintaa

Diaarinumero: OKV/996/10/2020
Antopäivä: 7.3.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri moittii entistä valtiovarainministeriä Katri Kulmunia riittämättömästä harkinnasta valtion varojen käytössä. Valtion varojen käyttäminen edellyttää ministeriltä tarkkaavaisuutta ja huolellista harkintaa. Ministerin ei kuitenkaan ollut syytä epäillä syyllistyneen sellaiseen rikokseen, josta häntä olisi voitu ministerinä syyttää. Oikeuskanslerin mukaan asiassa ei ollut edellytyksiä esitutkinnan käynnistämiselle. 

Oikeuskanslerinvirastoon saapuneissa kanteluissa arvosteltiin ministeriä osallistumisesta työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön maksamiin, yksityiseltä yritykseltä hankittuihin viestintäkoulutuksiin. 

Kanteluissa arvosteltiin myös Kulmunin silloisen erityisavustajan menettelyä. Erityisavustajan menettelystä on nostettu syyte Helsingin käräjäoikeudessa, joka on antanut asiassa tuomion helmikuussa 2023. Oikeuskansleri ei puutu riippumattomien tuomioistuinten toimi- ja harkintavaltansa rajoissa tapahtuvaan päätöksentekoon. Näin ollen oikeuskansleri ei tutkinut erityisavustajan menettelyä.

Kanteluissa arvosteltiin lisäksi ministeriöiden menettelyä. Oikeuskansleri yhtyi työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen tarkastuksen ja valtiovarainministeriön oikeudellisen arvion johtopäätöksiin mm. siitä, että viestintäpalvelun hankinnat oli tehty hankintalain ja hankintaohjeen mukaisesti.  Oikeuskansleri piti työ- ja elinkeinoministeriön menettelyä ongelmallisena valtion varojen käytön avoimuuden ja perusteltavuuden kannalta, koska jälkikäteenkään ei ilmennyt, millä perusteella ministeriö arvioi osan puolueen toimintaan liittyvästä koulutuksesta kuuluvan sen maksettavaksi ja osan ei. Jälkikäteen ei ollut selvää sekään, miksi ministeriössä katsottiin, että ennen ministeriön ja yrityksen välisen sopimuksen syntymistä annettu koulutus kuului ministeriön maksettavaksi.

Rajanveto ministerin ja puoluejohtajan roolissa ei ole yksiselitteinen

Kulmuni sanoo antamassaan selvityksessä, että hän ei ole ollut tietoinen kaikista yksityiselle viestintäyritykselle annetuista toimeksiannoista. Hän on ollut siinä käsityksessä, että hankitut viestintäpalvelut ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia ministerin tehtäviin liittyviä palveluita. 

Viestintäkoulutus ja erilaiset esiintymisharjoitukset parantavat lähtökohtaisesti esiintymisvalmiuksia ja voivat siten olla hyödyksi myös ministerin tehtävien hoitamisessa. Oikeuskansleri ei voi pitää hyväksyttävänä sitä, että ministerille voitaisiin hankkia valtion varoilla minkälaista koulutusta tahansa sillä perusteella, että koulutuksessa saatu osaaminen edistää ministerin tehtävien hoitamista. Ministeriöiden varoja ei saa käyttää puoluepoliittisiin tarkoituksiin. Koulutuksen ja konsultoinnin puoluepoliittista tarkoitusta ei muuta muuksi se, että koulutuksen saava puolueen puheenjohtaja voi mahdollisesti hyödyntää saamaansa osaamista myös ministerin tehtävässään. Rajanveto ministerin ja puoluejohtajan roolin ja tehtävien välillä ei ole yksiselitteinen. Koulutuksen puoluepoliittista tarkoitusta ja valtion varojen hyväksyttävää käyttöä on arvioitava tapauskohtaisesti. 

Oikeuskansleri toteaa, että käytettävissään olevien selvitysten perusteella Kulmuni esiintyi joulukuun alussa 2019 A-studiossa keskustan puheenjohtajana. Lähetykseen valmentautumista varten tilattu koulutus ei ole liittynyt ministerin virkatehtäviin. Joulukuun puolivälissä 2019 konsultointia tilattiin Kulmunin Instagram-tilillään tekemän kyselyn aiheuttaman mediakohun hallintaan. Oikeuskanslerin mukaan rajanveto tilattujen toimenpiteiden liittymisestä toisaalta puheenjohtajan ja toisaalta ministerin tehtäviin ei ole tässä asiayhteydessä yksiselitteisen selvä. Ministerin tehtäviin kuuluu perehtyä ja muodostaa kanta valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistaviin asioihin sekä osallistua lakisääteisten ministerivaliokuntien työhön myös oman ministeriön toimialan ulkopuolella. Al-Hol –asian käsittely oli tuolloin kesken valtioneuvostossa ja valtioneuvoston yleisistunto teki asiasta joulukuussa 2019 periaatepäätöksen. Kulmuni osallistui valtioneuvoston jäsenenä tähän päätöksentekoon. Lisäksi hän oli ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäsen ja osallistui siten ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteiseen kokoukseen (TP-UTVA). Merkitystä on annettava sille, että viestintäkonsultoinnilla pyrittiin hallitsemaan kyselyn aiheuttamaa kohua sekä valtioneuvoston jäsenen uskottavuutta myös kansainvälisessä yhteydessä. Oikeuskansleri katsoi, että tilatuilla toimenpiteillä on ollut liityntä ministerin tehtäviin. 

Oikeuskansleri tarkasteli päätöksessään esitutkinnan käynnistämisen edellytyksiä

Oikeuskanslerin mukaan Kulmunin ei ole saatujen selvitysten perusteella syytä epäillä petosrikoksen tarkoittamalla tavalla tahallaan erehdyttäneen jotain tahoa, tai virkavelvollisuuden rikkomisen tarkoittamalla tavalla tahallaan rikkoneen virkavelvollisuuttaan. Hän ei ole myöskään osallistunut koulutussopimusta koskevaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun virka-aseman väärinkäyttämistä koskevassa tunnusmerkistössä tarkoitetulla tavalla, eikä ole viitteitä siitä, että hän olisi tunnusmerkistön tarkoittamalla tavalla käyttänyt väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden.

Rangaistussäännöksenä kyseeseen voisi tulla lähinnä tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen. Siitä voidaan tuomita, mikäli teko ei ole vähäinen. Lähtökohtaisesti menettelyn vakavuutta puoltaa se, että ministerin virkatehtäviin liittymättömään koulutukseen käytettyä rahamäärää ei voida pitää vähäisenä ja että valtion varojen käyttäminen puoluepoliittisiin tarkoituksiin on omiaan heikentämään ministeriöitä kohtaan tunnettavaa luottamusta. Menettelyn vähäisyyden arvioinnissa puolestaan merkitystä on annettava sille, millaisen tietoisuuden varassa Kulmuni on toiminut ja millainen selonottovelvollisuus hänellä on katsottava asiassa olleen. Kulmuni ei sopinut koulutuksen ajankohtia ja tarkempaa sisältöä, eikä hänen tietoonsa tuotu ongelmia viestintäkoulutukseen liittyen. Myös ministerin ja puolueen puheenjohtajan roolien ja tehtävien väliseen rajanvetoon liittyvällä tulkinnanvaraisuudella on merkitystä asian arvioimisessa. Edellä mainitut seikat puoltavat Kulmunin osalta menettelyn vähäisyyttä. 

Oikeuskanslerin mukaan esitutkintaa ei ole tarkoituksenmukaista käynnistää, jos näyttää ilmeiseltä, että Kulmuni ei ole rikosoikeudellisen ministerivastuun edellyttämällä tavalla olennaisesti rikkonut ministerin tehtäviin kuuluvia velvollisuuksiaan tai menetellyt muutoin selvästi lainvastaisesti. Käytettävissä olevien selvitysten perusteella oikeuskansleri katsoi, että Kulmunin ei ole syytä epäillä syyllistyneen sellaiseen rikokseen, josta häntä ministerinä voitaisiin syyttää. Esitutkinnan keinoin ei ole saatavissa asiaan olennaista lisäselvitystä käytettävissä oleviin selvityksiin nähden. Asiassa ei ole edellytyksiä sille, että oikeuskansleri käynnistäisi esitutkinnan. Kulmunin menettely on arvioitu laillisuusvalvonnallisesti. 

Oikeuskansleri toteaa, että valtion varojen käyttäminen tarkoituksiin, joilla voidaan nähdä liityntöjä ministerin eri rooleihin, edellyttää myös ministeriltä tarkkaavaisuutta ja huolellista harkintaa. Ministerin on osaltaan huolehdittava kansalaisten luottamuksen turvaamisesta ministeriön varojen asianmukaiseen käyttöön. Koulutukseen osallistuneena Kulmuni oli tietoinen sen sisällöstä ja maksamisesta ministeriöiden varoista, ja siten hän olisi voinut selvityttää koulutuksen asiamukaisuuden. Kulmunin osallistuminen viestintäkoulutukseen, joka liittyi puoluepoliittisiin tarkoituksiin, osoittaa häneltä laillisuusvalvonnallisesti arvioituna riittämätöntä harkintaa. Oikeuskansleri lähetti ratkaisunsa tiedoksi valtioneuvoston kanslialle otettavaksi huomioon ministereitä koskevassa ohjeistuksessa.