Hyppää sisältöön

Valtiokonttorin noudatettava hallintolain mukaista neuvontavelvollisuutta

Diaarinumero: OKV/445/1/2011
Antopäivä: 8.11.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli esittänyt Valtiokonttorille valtiota koskevan vahingonkorvausvaatimuksen. Asia ei kuulunut Valtiokonttorin toimivaltaan.  Se ei kuitenkaan hallintolain mukaisesta siirtovelvoitteesta huolimatta siirtänyt asiaa toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi, sillä kantelija oli pyytänyt Valtiokonttoria antamaan asian tutkimatta jättämisestä muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Annetussa päätöksessä todetaan muun ohella, että ”asiassa ei ole selvää, mikä viranomainen olisi toimivaltainen käsittelemään asiaa”. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että Valtiokonttori ei tältä osin toteuttanut hallintolain mukaista neuvontavelvollisuutta.

Valtion vahingonkorvausvastuuseen liittyvien asioiden käsitteleminen hajautetusti valtionhallinnossa on johtanut siihen, että asiaan liittyvä lainsäädäntö ja käytänteet ovat epäselviä myös valtion hallinnossa työskenteleville. Säädösten vaikeaselkoisuus ei kuitenkaan poista viranomaisen velvollisuutta huolehtia asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Lainsäädännön vaikeaselkoisuus valtion vahingonkorvausvelvollisuutta koskevissa asioissa pikemmin korostaa viranomaisen neuvontavelvollisuutta. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Valtiokonttorin huomiota hallintolain mukaiseen neuvontavelvollisuuteen ja hyvän hallinnon mukaiseen palveluperiaatteeseen.