Hyppää sisältöön

Valtakunnanvoudinviraston menettely nimitysasioissa

Diaarinumero: OKV/1512/1/2013
Antopäivä: 16.3.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ulosotto
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli kahta valtakunnanvoudin tekemää johtavan kihlakunnanvoudin virkanimitystä. Kantelijan mielestä esimerkiksi nimitysmuistiot olivat muun ohella yksipuolisia ja toisia hakijoita suosivia.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen arvioi, että kyseisiä virkanimityksiä koskeneet nimitysmuistiot eivät kaikilta osin täyttäneet hallintolain 45 §:n 1 momentissa päätöksen perustelemiselle asetettuja vaatimuksia. Muistioissa oli keskitytty lähinnä perustelemaan nimitettäväksi ehdotetun hakijan sopivuutta sen sijaan, että ansiovertailuun mukaan otettujen kolmen kärkihakijan osalta olisi tehty aitoa vertailua. Koska hakijoiden kokemuksen monipuolisuus ja henkilökohtaiset ominaisuudet sekä toisessa asiassa erityisesti hakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet olivat muistioista ja hankitusta selvityksestä päätellen muodostuneet muutoin tasaväkisten hakijoiden ratkaisevaksi eroksi, olisi perusteltua ollut käsitellä näitä seikkoja ainakin jollain tavoin tarkemmin myös kahden muun kärkihakijan osalta.

Kantelija arvosteli myös kahta nimittämistä kihlakunnanvoudin virkasuhteeseen kahden vuoden määräajaksi. Kyseiset virkasuhteet eivät kantelijan mukaan olleet millään tavalla haettavissa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että Valtakunnanvoudinviraston menettelyä täyttää kyseiset virkasuhteet ilman mitään hakumenettelyä voitiin säännösten ja ohjeistuksen valossa pitää kritiikille alttiina. Avoin hakumenettely olisi tapauksessa etenkin edistänyt sen virkanimitysmenettelyn keskeisen tavoitteen toteutumista, että tehtäviin saadaan pätevimmät käytettävissä olevat henkilöt. Hakumenettely olisi myös ulospäin, ja erityisesti ulosottoviranomaisten henkilöstön kannalta, antanut vakuuttavamman kuvan nimitysmenettelyn avoimuudesta ja puolueettomuudesta. Kihlakunnanvoutien määräaikaisista virkasuhteista olisi lisäksi ollut perusteltua ilmoittaa valtiohallinnon sisäisessä virkajärjestelytoiminnossa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti vastaisen varalle Valtakunnanvoudinviraston huomiota nimityspäätöksen perustelemisesta ja nimitysmuistion laatimisesta esittämäänsä. Hän kiinnitti vastaisen varalle Valtakunnanvoudinviraston huomiota myös määräaikaisten virkasuhteiden hakumenettelystä esittämäänsä.