Hyppää sisältöön

Valtakunnansovittelijan esteellisyyteen liittyvä järjestelmä on haavoittuvainen

Diaarinumero: OKV/843/1/2018 OKV/855/1/2018
Antopäivä: 14.11.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: muu toimenpide

Oikeuskanslerin mukaan valtakunnansovittelija Minna Helle ei menetellyt moitittavasti siirtyessään työnantajapuolen palvelukseen keväällä 2018. Oikeuskansleri pitää järjestelmää kuitenkin haavoittuvaisena tuomarin esteellisyyttä koskevien säännösten asianmukaisen soveltamisen kannalta ja suosittaa työ- ja elinkeinoministeriötä arvioimaan lainsäädännön ja menettelytapojen ajantasaisuutta.

Kanteluissa pyydettiin tutkimaan, oliko Helle esteellinen toimimaan työriitojen sovittelijana samaan aikaan kun hän oli neuvotellut siirtymisestä työnantajapuolen palvelukseen. Oikeuskanslerin mukaan valtakunnansovittelijan puolueettomuutta objektiiviselta kannalta arvioitaessa tilannetta keväällä 2018 voidaan pitää vahvasti arvostelulle alttiina. Neuvottelut uudesta työsuhteesta saattavat herkästi luoda esteellisyysasetelman. Lainsäädännössä ei kuitenkaan ole rajoitettu valtakunnansovittelijan mahdollisuutta siirtyä muihin tehtäviin, eikä karenssisopimusta ollut solmittu. Oikeuskansleri totesi, että olennaista on se, ryhtyykö henkilö tällaisessa tilanteessa riittävinä pidettäviin toimenpiteisiin puolueettomuuden ja sitä koskevan luottamuksen suojaamiseksi.

Helteellä ei ollut aktiivisia sovittelutehtäviä sinä aikana, kun hän neuvotteli uudesta työsuhteesta. Saadun selvityksen mukaan Helle oli rekrytointiprosessissa mukana vasta 23.4.2018 alkavalla viikolla. Hän oli torjunut aiemmat yhteydenotot uuteen työsuhteeseen liittyen. Hän irtisanoutui saman viikon perjantaina ja oli huolehtinut mahdollisuudesta käyttää tarvittaessa sijaista sovittelutehtäviin. Tämän vuoksi oikeuskanslerilla ei ollut oikeudellisia perusteita moittia hänen menettelyään.

Oikeuskansleri lähetti ratkaisunsa tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriölle sen arvioimiseksi, ovatko lainsäädäntö ja menettelytavat ajantasaiset ja riittävät, jotta pystytään varmistumaan siitä, ettei valtakunnansovittelijan viran määräajan päättyminen ja sovittelijan siirtyminen muihin tehtäviin vaaranna puolueettomuutta ja luottamusta.