Hyppää sisältöön

Valituslupahakemus korkeimmalle oikeudelle asianajajan menettelystä

Diaarinumero: OKV/10/41/2012
Antopäivä: 10.5.2012
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava
Toimenpide: muu toimenpide

Hovioikeus poisti Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan asianajajalle esteellisyyden vuoksi määräämän varoituksen. Oikeuskansleri haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta oikeuskäytännön yhtenäisyyttä koskevan valituslupaperusteen nojalla. Asiassa oli kysymys siitä, miten hyvää asianajajatapaa koskevien tapaohjeiden 6.3 kohtaa on tulkittava. Hovioikeus katsoi, ettei asianajaja ollut kyseisen kohdan nojalla esteellinen, koska ei ollut osoitettu asianajajan erään yhtiön yhtiökokouksen puheenjohtajana toimiessaan saaneen salassapito- tai vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja, jotka saattavat haitata hänen kykyään täysipainoisesti valvoa yhtiön konkurssipesän ja sen velkojien etua, eikä näitä tietoja ollut myöskään yksilöity. Oikeuskansleri katsoi muutoksenhakukirjelmässään muun muassa, että hovioikeuden ratkaisu poikkeaa vakiintuneeksi katsottavasta valvontalautakunnan ratkaisukäytännöstä, jossa tällaista hovioikeuden edellyttämää yksilöintiä ei ole vaadittu, ja vaati valituksessaan hovioikeuden ratkaisun muuttamista siten, että asianajajalle määrätään varoitus.