Hyppää sisältöön

Valituselimen päätöksen täytäntöönpano

Diaarinumero: OKV/1031/1/2014
Antopäivä: 17.5.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava
Toimenpide: käsitys

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta oli päätöksellään siirtänyt ensiasteena vakuutusyhtiön käsiteltäväksi kantelijan oikeuden tapaturmaeläkkeeseen.  Vakuutusyhtiö oli antanut asiassa päätöksen lähes 4,5 vuotta muutoksenhakulautakunnan antaman päätöksen jälkeen ja vasta sitten, kun lautakunta oli tehnyt asiassa uudelleen päätöksen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelijalla oli ollut oikeus saada tapaturmaeläkettään koskeva asia käsitellyksi ja oikeus saada perusteltu päätös siitä huolimatta, että vakuutusyhtiö oli katsonut päätöksen antamisen kyseisessä tapauksessa olleen tarpeetonta. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kantelijan asiaa ei ollut käsitelty perustuslain 21 §:n 1 momentissa ja hallintolain 23 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla ilman aiheetonta viivytystä, vaan käsittely oli viivästynyt kohtuuttomasti. Sen vuoksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti vakuutusyhtiön vakavaa huomiota mainittujen säännösten noudattamiseen valituselimen antamien päätösten täytäntöönpanossa.