Hyppää sisältöön

Valitusasian pitkä käsittelyaika vakuutusoikeudessa

Diaarinumero: OKV/837/1/2013
Antopäivä: 28.9.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: erityistuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Kantelua oikeuskanslerinvirastossa käsiteltäessä ilmeni, että kantelijan valitus työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan 14.4.2011 antamasta päätöksestä oli kantelua ratkaistaessa 16.5.2013 edelleen ratkaisematta. Valituksen käsittelyaika vakuutusoikeudessa erotettiin kantelusta tutkittavaksi erillisenä asiana.

Saaduista selvityksistä ilmeni, että kantelijan työkyvyttömyyseläkettä koskeva valitus oli saapunut vakuutusoikeuteen 3.6.2011 ja se oli ratkaistu 26.2.2014. Asian käsittelyaika oli siten yli kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta. Käsittelyaika ylitti selvästi vakuutusoikeuden julkisten eläkeasioiden keskimääräisen käsittelyajan ollen noin kaksinkertainen keskimääräiseen aikaan verrattuna. Vaikka asian käsittelyssä oli ollut vakuutusoikeuden selvityksessä esitetyllä tavalla erilaisia vaiheita ja välitoimia, asian kokonaiskäsittelyaikaa ei voitu pitää asian laatu huomioon ottaen kohtuullisena. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti vakuutusoikeuden huomiota asioiden viivytyksettömään käsittelyyn.