Hyppää sisältöön

Valitusasian pitkä käsittelyaika vakuutusoikeudessa

Diaarinumero: OKV/34/1/2011
Antopäivä: 3.5.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: erityistuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Kantelijan kansaneläkettä koskevan valituksen käsittely oli kestänyt vakuutusoikeudessa 18 kuukautta.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan käsittelyaika oli ollut kohtuuttoman pitkä arvioi­taessa sitä sellaisenaan ja se oli ollut myös huomattavasti kansaneläkeasioiden keskimääräistä käsittelyaikaa (10 kuukautta) pidempi. Kantelijan valitusasiaa ei ollut käsitelty perustuslain edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä.

Vakuutusoikeuden mukaan käsittelyajan pituus oli osittain johtunut asian esittelijänvaihdoksista, jaoston työtilanteesta ja kiireellisenä käsiteltäväksi luokiteltujen asioiden poikkeuksellisen suuresta määrästä jaostolla. Lisäksi myös muut jaostolla tapahtuneet esittelijänvaihdokset olivat osaltaan vaikuttaneet asioiden käsittelyjärjestykseen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että esittelijänvaihdoksista johtuva asian käsittelyn viivästyminen on seikka, johon voidaan tuomioistuimen työn hyvällä organisoinnilla vaikuttaa.

Diaaritietojen mukaan asia oli ollut käsiteltävänä tarkastavalla jäsenellä kaksi varsin pitkää ajanjaksoa. Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan käsittelyaikojen seurannalla voidaan havaita ja estää asian käsittelyn viivästyminen ja pysähtyminen eri käsittelyvaiheissa.

Asian käsittelyn ja ratkaisun viipymistä tuomioistuimessa on lähtökohtaisesti arvioitava asiansa vireille panneen asianosaisen aseman ja hänen oikeusturvansa kannalta. Arvioitaessa asiaa kantelijan kannalta siinä ei ole tullut esille syitä, joiden perusteella kohtuuttoman pitkää käsittely­aikaa voitaisiin pitää hyväksyttävänä.