Hyppää sisältöön

Valitusasian käsittelyaika hallinto-oikeudessa

Diaarinumero: OKV/1768/1/2012
Antopäivä: 11.6.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apteekkilupaa koskeva valitus oli ollut kaksi kertaa käsiteltävänä hallinto-oikeudessa. Valituksen kokonaiskäsittelyaika oli 2 vuotta ja 2 kuukautta. Ensimmäisen valituksen käsittely oli kestänyt päätöksen tekoajankohtaan mennessä 10,5 kuukautta ja jälkimmäisen valituksen käsittely oli kestänyt päätöksen tekoajankohtaan mennessä 14 kuukautta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että toisen valituksen käsittelyaikaa arvioitaessa huomioon oli otettava, että asia oli jo aikaisemmin ollut hallinto-oikeudessa ja että toisen valituksen valitusperuste oli ainakin olennaisilta osin sama kuin ensimmäisessä valituksessa. Apulaisoikeuskanslerin mukaan tällaiset asiat olisi pyrittävä käsittelemään nopeasti, jottei asian kokonaiskäsittelyaika veny kohtuuttoman pitkäksi. Asiaa koskevan toisen valituksen viipymisestä esitettyjä syitä ei voitu pitää hyväksyttävinä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että apteekkilupaa koskevan toisen valitusasian käsittely oli viivästynyt niin, että valitusasian käsittelyaika ei vastannut perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaisiin oikeusturvan takeisiin kuuluvan asian joutuisan käsittelyn vaatimuksia. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti hallinto-oikeuden ylituomarin vakavaa huomiota ylituomarin velvollisuuksiin hallinto-oikeuden johtamisesta ja tuloksellisuudesta vastaavana tahona. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti asian esittelijän huomiota virkamiehen velvollisuuksista valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentissa säädettyyn.