Hyppää sisältöön

Valitusasian käsittely sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa viivästyi

Diaarinumero: OKV/3182/10/2021
Antopäivä: 16.11.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan sekä lautakunnan esittelijän huomiota perustuslaissa jokaiselle turvattuun oikeuteen saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelijan työmarkkinatukiasian kokonaiskäsittelyaika (416 päivää) oli poikennut huomattavasti kyseisen asiaryhmän keskimääräisestä käsittelyajasta (263 päivää) muutoksenhakulautakunnassa. Muutoksenhakulautakunnan ruuhkautuminen oli vaikuttanut kantelijan asian käsittelyyn eri vaiheissa kuten asian siirtämiseen notaarin valmisteltavaksi ja valmisteluvaiheen päätyttyä edelleen esittelijälle. Saadun selvityksen perusteella lisäksi asian käsittely oli pitkittynyt esittelijän virheen vuoksi. 

Selvityksessä asian poikkeuksellisen pitkälle käsittelyajalle ei ollut esitetty hyväksyttäviä syitä. Kantelijan asian käsittely muutoksenhakulautakunnassa oli aiheettomasti viivästynyt. Vakiintuneen laillisuusvalvontakäytännön mukaan muutoksenhakuelin ei voi pätevästi vedota ruuhkautuneeseen työtilanteeseen asian käsittelyn viipyessä, vaan sen on pyrittävä huolehtimaan siitä, että sillä on tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen osoitetut resurssit ja toimivat työtavat kulloisessakin tilanteessa. Asian käsittelyyn kulunutta aikaa ei voitu pitää asiassa kantelijan kannalta kohtuullisena.