Hyppää sisältöön

Valitusasiakirjojen toimittaminen käräjäoikeudesta hovioikeuteen riita-asiassa

Diaarinumero: OKV/1106/31/2020
Antopäivä: 31.3.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi Lapin käräjäoikeuden tietoon käsityksensä siitä, että käräjäoikeus oli laiminlyönyt lähettää riita-asiassa valitusasiakirjat laissa edellytetyin tavoin viipymättä hovioikeuteen. Tilanteeseen vaikutti muun muassa käräjäsihteerin poissaolo sekä uuden käräjäsihteerin perehdyttämiseen liittyneet seikat. Asia tuli apulaisoikeuskanslerin tietoon hovioikeuden ilmoittamana.

Käräjäoikeus oli lähettänyt valitusasiakirjat hovioikeuteen noin viisi kuukautta vastavalituksen määräpäivän jälkeen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että käräjäoikeus ei ollut esittänyt oikeudellisesti hyväksyttäviä syitä sille, että valitusasiakirjojen lähettäminen hovioikeuteen oli kestänyt näin pitkään. Käräjäoikeuden menettely oli vaarantanut asianosaisten perustuslaissa turvatun oikeuden saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä ja oli ollut myös omiaan vaarantamaan luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Laamannin mukaan valitusasiakirjojen vastaanottamiseen ja lähettämiseen liittyvät toimenpiteet ja vastuut on sittemmin käyty läpi yksityiskohtaisesti käräjäoikeudessa, mukaan lukien uusien työntekijöiden perehdytys.