Hyppää sisältöön

Valituksen käsittelyn viipyminen vakuutusoikeudessa

Diaarinumero: OKV/1419/1/2014
Antopäivä: 23.6.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: erityistuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Kantelijan sairauspäivärahaa koskevan valituksen käsittely vakuutusoikeudessa oli kestänyt lähes vuoden ja 10 kuukautta, mikä oli selvästi pidempi käsittelyaika kuin vastaavien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli ollut kyseisenä ajankohtana. Asiakirjoista ei ilmennyt sellaista, että viipymiselle olisi voitu katsoa olleen hyväksyttävä syy. Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelijan asian käsittely oli viivästynyt ja käsittelyaikaa oli pidettävä kohtuuttoman pitkänä, minkä vuoksi hän kiinnitti vakuutusoikeuden huomiota perustuslain 21 §:n 1 momentissa viivytyksettömästä käsittelystä säädettyyn.

Kantelija oli pyytänyt vakuutusoikeudelta arvion asiansa käsittelyajasta, mutta vuosilomien vuoksi vakuutusoikeudessa ei ollut ollut paikalla ketään, joka arvion olisi voinut antaa. Kantelijalle ei ollut myöhemminkään ilmoitettu arviota valitusasiansa käsittelyajasta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että vaikka tuomioistuin ei olisi kyennyt antamaan arviota käsittelykokoonpanoon kuuluvien henkilöiden loman vuoksi arviota pyydettäessä, olisi arvio tullut antaa ilman eri pyyntöä pian sen jälkeen, kun arvion tekeminen oli mahdollista. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vakuutusoikeuden huomiota hallintolainkäyttölain 30 a §:ssä käsittelyaika-arvion antamisesta säädettyyn.