Hyppää sisältöön

Vakuutuslaitoksen menettely korvauspäätöksen täytäntöönpanossa

Diaarinumero: OKV/1018/1/2011
Antopäivä: 30.9.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli vakuutuslaitoksen menettelyä korkeimman oikeuden palautuspäätöksen täytäntöönpanossa tapaturmavakuutuslainsäädäntöön perustuvia korvauksia koskevassa asiassa. Korkein oikeus oli vuonna 2010 määrännyt vakuutuslaitoksen suorittamaan kantelijalle tälle vuonna 1992 sattuneen tapaturman johdosta lain mukaisen korvauksen.  Korkeimman oikeuden palautuspäätöksen jälkeen oli kestänyt vuoden ennen kuin kantelija oli saanut ensimmäisen päätöksen korvauksista.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan hyvän hallinnon vaatimukset edellyttävät, että ylemmän muutoksenhakuasteen myönteinen korvauspäätös tulee aina panna toimeen viivytyksettä, ja erityisesti silloin, kun korvaushakemuksen jättämisestä on kulunut pitkä aika. Sosiaalivakuutuksessa muutoksenhakuasteen tekemä muutos aiempaan päätökseen merkitsee yleensä ensimmäisenä asteena olevalle vakuutuslaitokselle velvoitetta etuuden maksamiseen taikka myönnetyn korvauksen lisäämiseen. Muutoksenhakuelinten antamien päätösten huolellinen seuranta ja niiden välitön toimeenpano on näin ollen erityisen tärkeää.

Kantelijan  korvausasian käsittely oli vielä kesken, ja sen kokonaiskäsittelyaika piteni edelleen kantelijan  oltua tyytymätön vakuutuslaitoksen korkeimman oikeuden päätöstä toimeenpannessa antamiin korvauspäätöksiin. Apulaisoikeuskansleri totesi yleisesti, että mikäli palautuspäätöksen jälkeen annetuista toimeenpanopäätöksistä valitetaan uudelleen muutoksenhakuasteeseen, tulisi valitusasiat tällaisissa olosuhteissa käsitellä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa kiireellisenä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että vakuutuslaitoksen menettely korvausasiassa korkeimman oikeuden palautuspäätöksen jälkeen ei ole ollut hyvän hallintotavan mukaista. Korkeimman oikeuden päätös olisi tullut panna täytäntöön asian monimutkaisuudesta huolimatta viivytyksettä varsinkin ottaen huomioon asian kokonaiskäsittelyaika. Asian käsittely on kestänyt kohtuuttoman kauan, kun ensimmäiset korvaukset on suoritettu vasta yli vuoden kuluttua palautuspäätöksestä. Vakuutuslaitoksen huomiota kiinnitettiin  tapaturmalainsäädäntöön perustuvan korvausasian viivytyksettömään käsittelyyn.