Hyppää sisältöön

Uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentaminen

Diaarinumero: OKV/968/21/2024
Antopäivä: 28.5.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain 4 §:n muuttamisesta. Oikeuskanslerin mukaan esityksen vaikutusarviointia tulisi täydentää arvioimalla kattavammin soveltamisalaa koskevan ehdotuksen konkreettisia vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Erityisesti tulisi arvioida, miten ehdotettu säännös täyttää YK:n vammaisyleissopimuksen määräykset. 

Esityksen yhteydessä perus- ja ihmisoikeusvaikutusten merkitystä korostaa se, että esityksellä pyritään sekä täsmentämään lain soveltamisalaa että selkeyttämään oikeusvarmuutta, mutta tavoitteena on myös hillitä kustannusten kasvua.

Oikeuskanslerin mukaan vammaisten henkilöiden kohdalla on korostunut velvollisuus huolehtia yksilön perusoikeuksien toteutumisesta. Lausunnossa on todettu, että esityksen säätämisjärjestysperustelut ovat osaksi ristiriitaiset lain tavoitteiden ja vaikutusarvioinnin kanssa.

Esityksessä esitetään, että hyvinvointialueen ensisijaisten palveluiden tosiasiallinen taso vaikuttaisi vähemmän tulkintaan siitä, milloin asiakkaalla on oikeus vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin. Tässä asetelmassa ei voida yksiselitteisesti sanoa, että kyse on vain oikeusvarmuutta edistävistä ja selkeyttävistä muutoksista. Esitystä on siten tarkasteltavana lakina, joka sisältää säästöjä. Oikeuskanslerin mukaan hyvinvointialueiden rahoitusperiaatetta koskevan tarkastelun merkitys jää säätämisjärjestysperusteluissa ristiriitaiseksi ja keskeneräiseksi.