Hyppää sisältöön

Työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen viivästyi

Diaarinumero: OKV/914/10/2020 OKV/858/10/2020 OKV/959/10/2020
Antopäivä: 1.11.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi TE-toimiston tietoon työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta esittämänsä näkökohdat. Kantelijat eivät olleet saaneet työvoimapoliittista lausuntoa säädetyssä 30 päivän määräajassa. TE-toimistossa tehdyt toimenpiteetkään eivät olleet riittäneet estämään asetuksessa säädetyn määräajan ylittymistä koronapandemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa.

TE-toimiston selvityksen mukaan kantelijoiden työvoimapoliittisten lausuntojen käsittelyaika oli ollut 45-46 päivää. Keväällä 2020 koronapandemian seurauksena työttömyysturva-asioiden käsittely TE-toimistossa oli ruuhkautunut, koska asiamäärät olivat lisääntyneet poikkeuksellisen nopeasti. TE-toimistossa oli maalis-toukokuussa alkanut yli 120 000 työnhakujaksoa. Tämä on enemmän kuin vuoden 2019 työnhakujaksot yhteensä. Maaliskuun alussa työttömien työnhakijoiden määrä oli TE-toimistossa noin 70 000. Kolmessa kuukaudessa määrä oli kasvanut jo yli 150 000 työnhakijaan.

Selvityksen mukaan TE-toimisto oli ryhtynyt heti koronapandemian alkuvaiheessa toimenpiteisiin varmistaakseen palvelukyvyn asiakasmäärien kasvaessa. Työnhaun aloitukset ja työttömyysturva-asioiden käsittely oli asetettu TE-toimistossa ensisijalle. Maaliskuusta alkaen työttömyysturvatehtäviä oli TE-toimistossa hoidettu ylitöinä. Lisäksi työttömyysturvayksikköä oli vahvistettu yhteensä 31 henkilötyövuodella. TE-toimisto oli myös esittänyt työttömyysturvan valtakunnallisen työjonon käyttöönottomahdollisuuksien selvittämistä tasaamaan työttömyysturva-asioiden käsittelyaikojen välisiä eroja eri TE-toimistojen välillä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että työttömyysturvalaissa säädetyt työttömyysetuuden ovat perustuslaissa tarkoitettua perustoimeentulon turvaa.  Työvoimapoliittinen lausunto on edellytys sille, että työtön työnhakija voi hakea työttömyysetuutta. Näin ollen työvoimapoliittinen lausunto ja sen viivytyksetön saaminen on edellytys työttömän työnhakijan perustoimeentuloturvan toteutumiselle. Tämän vuoksi TE-toimiston tulee varmistaa työnhakija-asiakkaan perusoikeuksien toteutumisen kannalta välttämättömän ja työnhakija-asiakkaalle taloudellisesti merkittävän työvoimapoliittisen lausunnon saaminen säädetyssä ajassa.

Apulaisoikeuskansleri päätöksen mukaan asioiden käsittelyn ruuhkautuminen ei lähtökohtaisesti ole hyväksyttävä syy säädetyn määräajan ylittämiseen. Viranomaisen velvollisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että asiakas saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti. Laillisuusvalvontakäytännössä on vakiintuneesti katsottu, etteivät viranomaisen resursointisyyt oikeuta poikkeamaan laissa säädetyistä määräajoista ja velvoitteista. Muuttuvat tilanteet on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan ennakoimaan, jotta lakisääteisistä tehtävistä kyetään suoriutumaan ajoittaisesta ruuhkautumisesta huolimatta.