Hyppää sisältöön

Työvoimapoliittisen lausunnon antaminen viivästyi

Diaarinumero: OKV/1284/1/2015
Antopäivä: 6.9.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon) ilmoittautuneelta kantelijalta oli pyydetty lisäselvitystä opiskeluoikeudestaan. Kantelija oli toimittanut pyydetyt selvitykset, mutta hänelle oli yli kuukauden kuluttua lähetetty uusi lisäselvityspyyntö ja pyydetty jo toimitettua asiakirjaa. Kantelijan toimitettua asiakirjan työvoimapoliittinen lausunto oli annettu seuraavana päivänä. TE-toimiston selvityksen mukaan kantelijan  työvoimapoliittista lausuntoa koskeva asia olisi ollut valmis ratkaistavaksi kantelijan toimitettua ensimmäisen kerran lisäselvityksensä. TE-toimiston mukaan työttömyysturvayksikössä tapahtunut virhe lisäselvityksen pyytämisessä oli pitkittänyt kantelijan työttömyysturva-asian käsittelyä jo muutoinkin pitkän käsittelyajan lisäksi.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 1 §:ssä edellytetään lausunnon antamista ilman aiheetonta viivytystä. Säännöksessä asetettu 30 päivää on enimmäisaika työvoimapoliittista lausuntoa koskevan asian käsittelemiselle. Kantelijan  asian käsittely oli ylittänyt lausunnon antamiselle säädetyn enimmäisajan.  Lisäksi asiassa ei ollut toimittu riittävän huolellisesti, koska kantelijalta oli pyydetty tarpeettomasti lisäselvitystä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti TE-toimiston huomiota työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa säädettyihin vaatimuksiin työvoimapoliittisen lausunnon käsittelyajasta. Lisäksi hän kiinnitti asian käsittelijän huomiota huolellisuuteen virkatehtävien hoitamisessa.