Hyppää sisältöön

Työvoimapoliittisen lausunnon antaminen ja perusteleminen

Diaarinumero: OKV/2051/10/2021
Antopäivä: 3.11.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin työttömyysturva-asiaa käsiteltäessä ja saattoi sen tietoon työvoimapoliittisten lausuntojen sisällöstä ja perustelemisesta esittämänsä näkemykset. 

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksen mukaan työvoimapoliittinen lausunto on eräänlainen työttömyysetuutta koskevaa päätöstä edeltävä sitova kannanotto, joka tosiasiallisesti sisältää ratkaisun työnhakijan oikeudesta työttömyysetuuteen ja jolla on keskeinen vaikutus asianosaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 

Kantelijalle annettu myönteinen työvoimapoliittinen lausunto oli ollut virheellinen. Hallinnon asianmukaisuus edellyttää asioiden huolellista käsittelyä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kantelijan asiaa ei ollut käsitelty TE-toimistossa riittävän huolellisesti. 

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kantelijalle annettu toinen, kielteinen työvoimapoliittinen lausunto oli sisällöltään suppea, mikä vaikeutti sen ymmärrettävyyttä.  Asianosaisen oikeusturvaa koskevat näkökohdat huomioon ottaen voidaan hänen näkemyksensä mukaan edellyttää, että työvoimapoliittiset lausunnot ovat ymmärrettäviä ja riittävästi perusteltuja. 

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että viranomaisen itsensä kannalta lausuntojen laatuun panostamisella voi ajatella olevan ainakin lähtökohtaisesti sellainen suotuisa vaikutus, että perustelut vähentävät väärinymmärryksiä ja sitä kautta työhallinnon asiakkaiden tarpeettomia yhteydenottoja ja kanteluita. Lisäksi lausuntojen perusteleminen on omiaan ehkäisemään virheellisen lausuntojen mahdollisuutta, sillä kannanottoaan perustellessaan virkamies tulee samalla kontrolloineeksi sen oikeudellista kestävyyttä.