Hyppää sisältöön

Työttömyysturvalain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/2615/21/2023
Antopäivä: 18.1.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Ehdotetut muutokset koskisivat muun muassa ansiopäivärahan määrän porrastamista ja palkansaajan työssäoloehdon kertymistä.

Oikeuskansleri totesi lausunnossaan, että nyt arvioitavana olevan esityksen ja aiempien säästölakiesitysten yhteisvaikutusten arviointi on puutteellista. Lausunnolla olevassa esityksessä olisi perusteltua arvioida eri esitysten yhteisvaikutuksia. Tätä puoltaa erityisesti se, että eduskunta on jo käsitellyt hallituksen aiemmissa esityksissä ehdottamat muutokset. 

Esityksessä viitataan erilliseen muistioon, jonka sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli syksyllä 2023 annettujen sosiaaliturvaa koskevien muutosehdotuksien yhteisvaikutuksista, jotka kohdistuivat kotitalouksiin.

Oikeuskanslerin mukaan perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan pitänyt ongelmallisena, ettei kyseiseen muistioon sisälly nimenomaista tarkastelua esitysten perus- ja ihmisoikeusvaikutuksista. Perus- ja ihmisoikeusvaikutusten kokonaisarviointi ei näin ollen voi jäädä kyseisen muistion varaan. Säätämisjärjestysperusteluja tulisi täydentää arvioimalla erityisesti eri esitysten yhteisvaikutuksia, niin että siinä otetaan huomioon perustuslakivaliokunnan uusimmat kannanotot. Vaikutusten kokonaisarviointi on erittäin tärkeää perusoikeussäännöksien ja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumisen kannalta. 

Oikeuskansleri kiinnitti huomiota myös siihen, että pääsääntöä lyhyempi lausunnonantoaika on perusteltava hallituksen esityksessä asianmukaisesti.