Hyppää sisältöön

Työttömyysturvalain menettelysäännösten noudattaminen

Diaarinumero: OKV/235/1/2012
Antopäivä: 19.11.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kansaneläkelaitos eli Kela hylkäsi asiakkaan hakemuksen työmarkkinatuen saamisesta. Asiakkaan haettua etuutta uudelleen Kela käsitteli hakemuksen oikaisuvaatimuksena ja ilmoitti hylkäävän ratkaisunsa lainkohdaksi työttömyysturvalain 12 luvun 8 §:n 1 momentin (asiavirheen korjaaminen).

Apulaisoikeuskansleri totesi, että työttömyysturvalaissa säädetään päätöksen oikaisemisesta vain 12 luvun 4 §:n 1 momentissa, jonka mukaan Kela voi oikaista päätöstään mikäli hyväksyy sille jätetyssä ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle osoitetussa valituksessa esitetyt vaatimukset kaikilta osiltaan. Kantelun tarkoittamassa tapauksessa ei ollut tällaisesta kysymys. Kyse  ei myöskään ollut aikaisemmassa päätöksessä olevan asiavirheen korjaamisesta. Kun päätöksessä ei siten sen sanamuodosta huolimatta ollut lainkaan kyse aikaisemman päätöksen oikaisemisesta vaan päätöksen antamisesta uuteen hakemukseen, päätöksen sanamuoto ja ilmoitettu lainkohta olivat virheellisiä.

Kela ei kyseisen yksittäisen työttömyysturvahakemuksen käsittelyssä ollut noudattanut työttömyysturvalain säännöksiä. Kanteluasian perusteella oli myös pääteltävissä, että uusintahakemusten käsittelyssä Kelan käytännöissä oli horjuvuutta ja epätietoisuutta siitä, miten ja minkä lainkohdan perusteella uusintahakemuksia oli käsiteltävä.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota velvollisuuteen noudattaa lakia ja huolehtia yhteisten toimintamallien noudattamisesta.