Hyppää sisältöön

Työttömyysturva-asian huolellinen käsittely ja asiakkaan neuvonta

Diaarinumero: OKV/748/10/2021
Antopäivä: 27.4.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Uudenmaan TE-toimiston huomiota asioiden huolelliseen käsittelyyn. Hän saattoi lisäksi TE-toimiston tietoon päätöksessään esittämänsä käsityksen viranomaisen neuvontavelvollisuuden asianmukaisesta toteuttamisesta.

Kantelija oli ilmoittanut keskeyttävänsä työttömyysetuudella tuetut omaehtoiset opinnot. Tuolloin kantelijalle oli annettu virheellinen myönteinen työvoimapoliittinen lausunto oikeudesta työttömyysetuuteen. Myöhemmin hänelle oli annettu uusi työvoimapoliittinen lausunto, jonka mukaan hänellä ei päätoimisena opiskelijana ollut oikeutta työttömyysetuuteen, koska hän ei ollut eronnut tai valmistunut opinnoistaan. Aiemman lausunnon poistaminen oli johtanut kantelijan työmarkkinatuen takaisinperintään.  

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi hallinnon asianmukaisuuden edellyttävän asioiden huolellista käsittelyä. Kantelijan asiaa ei ollut käsitelty TE-toimistossa riittävän huolellisesti. 

Lisäksi asiasta saadun selvityksen perusteella ei ollut todettavissa TE-toimiston antaneen kantelijalle asian käsittelyn yhteydessä riittävää neuvontaa. Hyvään hallintoon kuuluvan neuvontavelvollisuuden perusteella virkamiehillä on velvollisuus kyseisen kaltaisissa asioissa objektiivisesti tuoda esiin mahdolliset toimintavaihtoehdot, joita asiakkaalla voi eri tilanteissa olla. TE-toimiston tulee täten neuvoa asiakasta esimerkiksi siinä, mikä vaikutus opinnoilla on työttömyysetuuden saamiseen.