Hyppää sisältöön

Työttömyyskassojen tehtävien laajentaminen

Diaarinumero: OKV/128/21/2024
Antopäivä: 26.2.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi. Työttömyyskassalain muutoksilla työttömyyskassoille annettaisiin mahdollisuus tarjota jäsenilleen työllisyyttä tukevia palveluja.

Oikeuskanslerin lausunnon mukaan säätämisjärjestysperusteluissa tulisi päätyä selkeään kannanottoon siitä, onko esitetty tehtävä julkinen hallintotehtävä. Säätämisjärjestysperusteluiden tätä koskevassa tarkastelussa nojaudutaan monin paikoin oikeuskirjallisuuteen, mutta teoksen julkaisuajankohdan jälkeinen perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntö tulisi huomioida ja kertoa selkeämmin, milloin säätämisjärjestysperusteluiden arvio perustuu oikeuskirjallisuuteen.

Säätämisjärjestysperusteluissa on henkilötietojen käsittelystä ehdotettavasta sääntelystä yhteenvetona todettu, että sen katsotaan täyttävän yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja vastaavan siten myös perustuslain vaatimuksia. Tätä olisi asianmukaista perustella laajemmin. Esitystä tulisi lisäksi täydentää arviolla lakiehdotuksen säätämisjärjestyksestä.