Hyppää sisältöön

Työttömyyskassojen ruuhkautuminen ja Covid-19-pandemia

Diaarinumero: OKV/572/70/2020
Antopäivä: 7.8.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskansleri tutki omana aloitteenaan Finanssivalvonnan varautumisen työttömyyskassojen ruuhkautumiseen Covid-19-pandemian ja poikkeusolojen aikana sekä toimenpiteet perusoikeuksien ja hyvän hallinnon turvaamiseksi.

Työttömyyskassoja valvovan Finanssivalvonnan selvityksistä ilmeni, että Covid-19-pandemian vuoksi vallinneet poikkeusolot heikensivät työllisyystilannetta äkillisesti ja työttömyyskassojen hakemusmäärät lisääntyivät merkittävästi keväällä 2020. Käsittelyajat olivat enimmillään elokuun 2020 lopussa yksittäisessä kassassa noin 80 päivää. Loppusyksystä 2020 kassojen käsittelyajat lyhenivät huomattavasti. Vuoden 2020 aikana työttömyyskassojen toimintaan vaikuttavaan lainsäädäntöön tehtiin useita väliaikaisia muutoksia. Työttömyyskassoille myönnettiin lisärahoitusta, ja valtio vastasi kokonaan omavastuuajalta maksetun ansiopäivärahan rahoituksesta sekä osallistui poikkeuksellisesti lomautusajalta maksettavan ansiopäivärahan rahoitukseen. 

Finanssivalvonta oli selvityksensä mukaan lisännyt huomattavasti työttömyyskassoihin kohdistettuja valvontatoimiaan poikkeusolojen voimaan tulon jälkeen 17.3.2020 lukien. Valvonta oli perustunut työttömyyskassojen riskiluokitteluun, ja kassojen sijoittumista eri riskiluokkiin oli arvioitu viikoittain kassojen raportointivelvollisuuksien perusteella. Kassojen määrittely riskiluokkiin oli varmistanut myös valvonnan yhdenvertaisuuden. Valvontatoimien perusteella kassat olivat varmistaneet maksuvalmiuttaan, eikä akuutteja maksuvalmiusongelmia ollut havaittu. Tarvittaessa valvottavia oli ohjattu toimenpiteisiin muun muassa käsittelytilanteen parantamiseksi.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan poikkeusolot vaativat laillisuusvalvonnalta ennakointia sekä ripeitä toimia, joilla turvataan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen ja laillisuus. Jo pelkästään selvityspyyntöjen avulla viranomaisilta hankitut tiedot ja huomion kiinnittäminen mahdollisesti kehittyvään ongelmalliseen tilanteeseen auttavat viranomaisia puuttumaan ongelmiin ja estämään tilanteen huonontumisen. 

Selvitysten perusteella sekä työttömyyskassat että Finanssivalvonta olivat vastanneet ennakoimattomaan tilanteeseen muuttamalla toimintatapojaan viipymättä. Finanssivalvonnan suorittama työttömyyskassojen valvonta oli ollut poikkeusoloissa ajantasaista ja riittävää sekä vakavan tilanteen edellyttämää. Finanssivalvonta oli aktiivisesti vaikuttanut siihen, että työttömyyskassojen viivästykset työttömyysturvan toimeenpanossa eivät pandemian oloissa muodostuneet kohtuuttomiksi ja jäivät verraten lyhytaikaisiksi. 

Asia ei antanut aihetta enempiin apulaisoikeuskanslerin toimenpiteisiin.