Hyppää sisältöön

Työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskeva lainsäädäntö

Diaarinumero: OKV/1426/21/2022
Antopäivä: 27.6.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevasta lainsäädännöstä.

Esitysluonnoksen mukaan työnhakija voisi jatkossa opiskella muita kuin työttömyysturvalaissa määriteltyjä opintoja vapaasti menettämättä työttömyysetuutta. Oikeuskansleri piti ehdotusta kannatettavana. Oikeuskanslerin mukaan jatkovalmistelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota säännösten perustelujen selkeyteen ja riittävyyteen, koska opiskelua koskeva poikkeussäännös olisi uusi.

Luonnoksessa oli työnhakuvelvoitteen laajenemisen osalta todettu, että työnhakijat ovat nykyisin keskenään erilaisessa asemassa työttömyysetuuden saamiseksi edellytettävässä työnhaussa ja palveluprosessissa. Ehdotetut muutokset lisäisivät tältä osin työttömien keskinäistä yhdenvertaisuutta ja edistäisivät perustuslaissa turvatun yhdenvertaisuuden toteutumista. Omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella tuettuna opiskelevien työnhakijoiden siirtämisen tavanomaisen työnhakuvelvollisuuden ja tiiviimmän palveluprosessin piiriin arvoitiin turvaavan perustuslaissa säädettyä julkisen vallan velvollisuutta edistää työllisyyttä ja pyrkimystä turvata jokaiselle oikeus työhön. Oikeuskansleri yhtyi näihin arvioihin.

Oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa on havaittu ja havaitaan toistuvasti puutteita ja laiminlyöntejä työnhakijan työttömyysturva-asian käsittelyprosesseissa ja työttömyysturva-asioiden viivytyksettömässä käsittelyssä. Oikeuskansleri piti ehdotuksen tavoitetta työttömyysturva-asian käsittelyn sujuvoittamisesta ja nopeuttamisesta erittäin tärkeänä.