Hyppää sisältöön

Työmarkkinajärjestöjen autonomia ja sovittelun riippumattomuus

Diaarinumero: OKV/1486/21/2024
Antopäivä: 17.6.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä laiksi työriitojen sovittelusta. Lakiedotuksella voidaan nähdä olevan hyväksyttäviä päämääriä. Oikeuskanslerin mukaan hallituksen esityksessä ei kuitenkaan ole riittävän vakuuttavasti perusteltu sitä, että on välttämätöntä lainsäädännöllä puututtua työmarkkinoiden vapauteen ja sovittelun riippumattomuuteen. Ehdotus on jännitteisessä suhteessa perustuslain 13 §:n 2 momentissa turvatun ammatillisen yhdistymisvapauden kanssa, ILO:n sääntelyn, EU:n perusoikeuskirjan 28 artiklan sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 11 artiklan kanssa. Näiden perus- ja ihmisoikeuksien rajoittamista tulisi arvioida hallituksen esityksessä huolellisemmin.

Mikäli hallituksen esitys päätetään antaa, on sitä jatkovalmisteussa kehitettävä erityisesti toimenpiteiden vaikutuksia, vaihtoehtoisia toimintamalleja sekä perusoikeuksien rajoitusedellytyksiä arvioiden. Lisäksi on välttämätöntä, että hallituksen esitykseen sisällytetään kannanotto siitä, että esitys arvioidaan perustuslakivaliokunnassa.