Hyppää sisältöön

Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta ja kotoutumisen edistämisestä annettujen lakien muuttaminen

Diaarinumero: OKV/676/21/2022
Antopäivä: 31.3.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Ehdotetulla hallituksen esityksellä tehtäisiin molempiin lakeihin ne välttämättömät muutokset, joita hyvinvointialueiden sote-järjestämisvastuusta seuraa.

Oikeuskansleri totesi lausunnossaan työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain muutosehdotuksista, että ehdotettujen muutosten tekeminen on kokonaisuutena arvioiden välttämätöntä johtuen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisestä kunnilta hyvinvointialueille. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus yhtäältä ja toisaalta muualla lainsäädännössä kehittymässä oleva työvoimapalveluiden pohjoismainen malli, johon liittyvät olennaisesti työllistymisen edistämisen kuntakokeilut sitä koskevan määräaikaisen lainsäädännön pohjalta, edellyttävät kunnan ja hyvinvointialueen tehtävien ja roolin sekä siinä tehtävien muutosten lausunnolla olevaa luonnosta laajempaa selvittämistä. Samoin esityksen vaikutusarviointia olisi tarpeen tältä osin myös laajentaa. TYP-palveluissa kyse on julkisen vallan perustuslain perusoikeussäännöksessä säädetyn työllisyyden edistämisen velvoitteen toteuttamisesta ja lisäksi viranomaisten tehtävien ja toimivallan tulee jo perustuslain säännöksen perusteella perustua tarkasti lakiin. Viranomaisten tehtävien lakisääteisyydellä on julkisissa hallintotehtävissä vielä olennainen merkitys myös henkilötietojen suojan asianmukaiselle toteuttamiselle. Henkilötietojen suojan toteuttamisessa keskeisen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen  perusteella rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen tai yleistä etua koskevan tehtävän edellyttämän henkilötietojen käsittelyn oikeusperustasta tulee säätää unionin tai jäsenvaltion laissa. Suomessa tätä kansallista sääntelyä koskevat tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden vaatimukset. 

Ehdotettuja kotoutumislain uusia tiedonsaantioikeutta ja tiedon luovuttamista koskevia säännöksiä on esityksessä käsitelty perustuslain henkilötietojen suojaa koskevan säännöksen kannalta ja arvioitu niiden perustuslainmukaisuutta. Arviointi on kuitenkin varsin yleisluontoista eikä kovin kattavaa, ja oikeuskansleri piti tarpeellisena laajentaa ja täsmentää kyseisten tiedonsaantioikeutta ja tietojen luovuttamista koskevien säännösten perustuslainmukaisuuden arviointia. 

Oikeuskansleri kiinnitti huomiota säätämisjärjestysperustelujen arvioon siitä, että kotoutumisen edistämisestä annetun lain 87 a §:ää ei tarvitsisi muuttaa. Lausunnon mukaan ratkaisua olisi kuitenkin vielä tarkasteltava uudelleen sillä perusteella, mitä lakisääteisiä tehtäviä varten kunnille kyseisiä tietoja voitaisiin luovuttaa. Vain selkeästi lakiin perustuvaan tehtävään voidaan luovuttaa salassa pidettäviä tietoja, jotka perustuslakivaliokunnan käytännön perusteella lisäksi ovat tai ainakin voivat olla arkaluonteisia tietoja ja siten rinnastuvat tietosuoja-asetuksen riskiperusteisen lähestymistavan mukaan erityisiä suojatoimia vaativiin erityisiin henkilötietojen ryhmiin.

Lausunnon mukaan kunnan ja hyvinvointialueen sekä TE-toimiston välistä roolinjakoa ja tehtäviä on tarpeen vielä tarkastella tarkemmin sekä säännöksissä että vaikutusarvioinnissa erityisesti kotoutumislain  alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman ja sen eri sisältöosien osalta. Hyvinvointialueelle siirtyvien sosiaalihuollon palveluiden ohella kotoutumisen palvelut sisältävät käytännössä erilaisia kunnallisia palveluita. Kotoutumissuunnitelman laatimisen velvoitteiden ja siihen kirjattavien ja siinä yhteensovitettavien palveluiden järjestämisen vastuiden tulee olla lain tasolla riittävän selkeät ja yksiselitteiset.