Hyppää sisältöön

Tuomioiden perusteleminen

Diaarinumero: OKV/73/31/2024 OKV/92/31/2024
Antopäivä: 14.5.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarille, joka oli kahdessa hovioikeuden oikeuskanslerin tietoon saattamassa rikostuomiossa laiminlyönyt perustella antamansa tuomiot laissa edellytetyllä tavalla. 

Ensimmäisessä tuomiossa oli kyse törkeää eläinsuojelurikosta koskevasta asiasta. Tuomiosta ei ilmennyt, millä perusteella eläinten hoidon puutteet olivat syytteessä väitetyin tavoin seurausta vastaajan tahallisesta tai törkeän huolimattomasta menettelystä ja miten käräjäoikeus oli arvioinut vastaajan kiistämisen perusteita. Perusteluista ei riittävällä tavalla ilmennyt, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn syyksilukeva ratkaisu perustui. Vastaajalle asiassa tuomittua ehdollista vankeusrangaistusta, eläintenpitokieltoa ja menettämisseuraamusta ei ollut perusteltu. 

Toisessa tuomiossa oli kyse työturvallisuusrikosta koskevasta asiasta. Perusteluista ei ilmennyt, miten käräjäoikeus oli arvioinut vastaajan kiistämisen perusteita ja millä seikoilla käräjäoikeuden mielestä oli merkitystä tämän huolimattomuutta arvioitaessa. Perusteluista ei myöskään ilmennyt, mihin oikeudelliseen päättelyyn perustui johtopäätös, että vastaajan olisi tullut selvittää vaaratekijä ja ryhtyä toimenpiteisiin.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että tuomiot on perusteltava avoimesti ja riittävän yksityiskohtaisesti siten, että perusteluista asianosaiset ja muut tuomiota lukevat voivat ymmärtää, miksi tuomioistuin on päätynyt tuomiosta ilmenevään ratkaisuun ja mitkä seikat ovat olleet asiaa ratkaistaessa merkityksellisiä.  Ratkaisujen perustelemisella on lisäksi olennainen oikeusvarmuutta lisäävä merkitys tuomarin itsekontrollin kautta. Tuomion perusteleminen kuuluu tuomarin tehtävien ydinalueeseen ja siinä tapahtuvat laiminlyönnit ovat omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen.