Hyppää sisältöön

Tuomari tuomitsi rangaistuksen vanhentuneesta teosta

Diaarinumero: OKV/1/30/2016
Antopäivä: 9.5.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi käräjätuomarille huomautuksen virheellisestä menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa.

Vastaaja oli tuomittu toisen hänelle syyksi luetun teon ohella kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta siitä huolimatta, että syyteoikeus teosta oli vanhentunut. Asia kävi ilmi oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa. Käräjätuomari myönsi tuomion olleen virheellinen ja kertoi virheen tapahtuneen epähuomiossa. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen tekemän purkuhakemuksen myötä korkein oikeus alensi vastaajalle määrättyä 60 päivän ehdollista vankeusrangaistusta kymmenellä päivällä.

Kyseessä olevan kaltainen virhe voisi tulla arvioitavaksi tuottamuksellisena virkarikoksena. Rikoksen tunnusmerkistö edellyttää, että teko ei ole vähäinen, kun otetaan huomioon sen haitallisuus ja vahingollisuus sekä muut seikat. Vähäisyyden arviointi jää syyttäjäviranomaiselle ja viime kädessä tuomioistuimelle. Asiaa koskevassa lakivaliokunnan mietinnössä todetaan, että vähäisenä pidettäisiin lähinnä menettelytapaan liittyviä virheitä. Mietinnön mukaan viranomaisten tulee kuitenkin harkita tarkkaan asian viemistä tuomioistuimeen varsinkin silloin, kun on käytettävissä muitakin seuraamusmuotoja.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että vaikka virhe oli omiaan vähentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen ja vaikka virhe oli tapahtunut käräjätuomarin tehtävien ydinalueella, virhettä voitiin pitää vähäisenä. Siten hän ei nähnyt tarvetta syytteen nostamiseen.