Hyppää sisältöön

Tuomari tuomitsi rangaistuksen vanhentuneesta teosta

Diaarinumero: OKV/24/30/2015
Antopäivä: 26.10.2016
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa ilmeni, että käräjätuomari oli tuominnut vastaajan muiden tekojen ohella kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Tekoa koskeva haaste oli annettu vastaajalle tiedoksi vasta sen jälkeen, kun syyteoikeus teosta oli jo vanhentunut. Syyteoikeus vanhentuu kahdessa vuodessa, jos ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään vuosi vankeutta. Kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ankarin rangaistus on kuusi kuukautta vankeutta.

Käräjätuomari myönsi tuomion olleen virheellinen. Hän kertoi virheen tapahtuneen epähuomiossa, sillä syytekohta oli koskenut tunnustettuja tekoja.

Kyseessä olevan kaltainen virhe voisi tulla arvioitavaksi tuottamuksellisena virkarikoksena. Rikoksen tunnusmerkistö edellyttää, että teko ei ole vähäinen, kun otetaan huomioon sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat. Vähäisyyden arvioinnille ei ole esitetty kriteerejä, vaan lain esitöiden mukaan arviointi jää syyttäjäviranomaiselle ja viime kädessä tuomioistuimelle. Asiaa koskevassa lakivaliokunnan mietinnössä todetaan, että hallituksen esityksen mukaan vähäisenä pidettäisiin lähinnä menettelytapaan liittyviä virheitä. Mietinnön mukaan viranomaisten tulee kuitenkin harkita tarkkaan asian viemistä tuomioistuimeen varsinkin silloin, kun on käytettävissä muitakin seuraamusmuotoja.

Rangaistuksen tuomitseminen teosta, josta rangaistusta lain mukaan ei voi enää seurata, on omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoimintaa kohtaan. Tällaista virhettä on lähtökohtaisesti pidettävä luonteeltaan vakavana. Lisäksi virhe on tapahtunut käräjätuomarin tehtävien ydinalueella eli lainkäyttöratkaisun tekemisessä. Näistä seikoista huolimatta oikeuskansleri katsoi, että virhettä oli pidettävä vähäisenä. Virheestä ei oikeuskanslerin tietojen mukaan ollut aiheutunut vahinkoa kysymyksessä olevan rikosasian asianosaisille.

Oikeuskansleri voi antaa virkamiehelle tai muulle julkista tehtävää hoitavalle henkilölle huomautuksen vastaisen varalle, mikäli hän ei näe tarvetta syytteen nostamiseen. Edellä kerrotuilla perusteilla oikeuskansleri antoi käräjätuomarille huomautuksen virheellisestä menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa.