Hyppää sisältöön

Tuomari tuomitsi rangaistuksen, vaikka syyteoikeus teosta oli vanhentunut

Diaarinumero: OKV/38/30/2015
Antopäivä: 10.5.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi käräjätuomarille huomautuksen virheellisestä menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa.

Vastaaja oli tuomittu muiden hänelle syyksi luettujen tekojen ohella liikenneturvallisuuden vaarantamisesta siitä huolimatta, että syyteoikeus teosta oli vanhentunut. Asia kävi ilmi oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa. Käräjätuomari myönsi tuomion olleen virheellinen ja kertoi virheen tapahtuneen epähuomiossa. Oikeuskanslerin tekemän hakemuksen myötä korkein oikeus purki käräjäoikeuden tuomion liikenneturvallisuuden vaarantamisen osalta ja palautti asian käräjäoikeuteen yhteisen rangaistuksen uudelleen määräämistä varten.

Kyseessä olevan kaltainen virhe voisi tulla arvioitavaksi tuottamuksellisena virkarikoksena. Rikoksen tunnusmerkistö edellyttää, että teko ei ole vähäinen, kun otetaan huomioon sen haitallisuus ja vahingollisuus sekä muut seikat. Vähäisyyden arviointi jää syyttäjäviranomaiselle ja viime kädessä tuomioistuimelle. Asiaa koskevassa lakivaliokunnan mietinnössä todetaan, että vähäisenä pidettäisiin lähinnä menettelytapaan liittyviä virheitä. Mietinnön mukaan viranomaisten tulee kuitenkin harkita tarkkaan asian viemistä tuomioistuimeen varsinkin silloin, kun on käytettävissä muitakin seuraamusmuotoja.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että vaikka virhe oli omiaan vähentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen ja vaikka virhe oli tapahtunut käräjätuomarin tehtävien ydinalueella, virhettä voitiin pitää vähäisenä. Siten hän ei nähnyt tarvetta syytteen nostamiseen.