Hyppää sisältöön

Tulotietojärjestelmästä annetun lain ja positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/1146/21/2024
Antopäivä: 8.5.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi valtiovarainministeriölle lausunnon tulotietojärjestelmästä annetun ja positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esityksen luonnos on selkeästi laadittu ja perusteltu. Luonnokseen sisältyy kiitettävän johdonmukainen ja ymmärrettävä arvio ehdotuksen vaikutuksista perusoikeuksiin, tässä tapauksessa perustuslain 10 §:ssä suojeltuun henkilötietojen suojaan. 

Oikeuskansleri kiinnitti kuitenkin huomiota muun muassa siihen, miten henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta säädettäisiin. Ehdotuksen mukaan henkilötietojen luovutuksia voisi tapahtua sen estämättä, mitä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään rekisteröidyn oikeudesta siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Hallituksen esitysluonnosta on tulkittavissa niin, että rajoittaminen koskee vain tietojen luovutuksia, ei muuta käsittelyä. Silti rekisterinpitäjä voisi sääntely-yhteydessä käsitellä tietoja muihinkin tarkoituksiin, ja näiltä osin vastustamisoikeus jää luonnoksessa epäselväksi. Perusteluja tulee tältä osin täydentää.