Hyppää sisältöön

Toistuvaistulon ulosmittaus tulee keskeyttää, jos täytäntöönpano keskeytetään

Diaarinumero: OKV/1276/1/2017
Antopäivä: 7.3.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ulosotto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kihlakunnanulosottomiehen ja kihlakunnanvoudin huomiota näkemykseensä, että toistuvaistulon ulosmittaus tulee keskeyttää, jos asiassa tehdään täytäntöönpanon keskeyttämispäätös. Lisäksi hän pyysi Valtakunnanvoudinvirastoa arvioimaan, tulisiko sen ryhtyä toimenpiteisiin yhdenmukaisen käytännön varmistamiseksi.

Kihlakunnanvouti oli tehnyt ulosottoasiassa täytäntöönpanon keskeyttämispäätöksen, mutta kihlakunnanulosottomies ei ollut keskeyttänyt palkanulosmittausta. Velallisen työnantajalle annettu palkanpidätysmääräys oli tehty ennen keskeyttämispäätöstä ja ulosmittaus tehtiin toistuvaissuorituksena maksettavasta palkasta. Kihlakunnanulosottomies ja hänen esimiehensä kihlakunnanvouti katsoivat, että täytäntöönpanon keskeyttäminen koski ainoastaan keskeyttämispäätöksen jälkeen tehtyjä täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Ulosottoviraston johtava kihlakunnanvouti ja Valtakunnanvoudinvirasto katsoivat, että palkanulosmittaus olisi tullut keskeyttää. Ne viittasivat oikeuskirjallisuudessa esitettyyn kantaan sekä korkeimman oikeuden ratkaisuun, joka koski vuokratulojen ulosmittausta mutta josta ilmenevä oikeusohje soveltui muuhunkin toistuvaistulon ulosmittaukseen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti johtavan kihlakunnanvoudin ja Valtakunnansyyttäjänviraston tulkintaa asiasta perustellumpana. Hänen mukaansa velallisen työnantajalle annettu juokseva palkanpidätysmääräys olisi tullut peruuttaa. Kihlakunnanulosottomiehen menettelyn moitittavuutta lievensi kuitenkin se, että hän oli toiminut esimiehensä antamien ohjeiden mukaan. Velalliselle aiheutuvia haittavaikutuksia lievensi se, että virheellisesti ulosmitatut rahavarat tilitettiin hänelle takaisin.

Kanteluun hankituista selvityksistä ja lausunnosta oli pääteltävissä, että ulosoton virkamiesten keskuudessa esiintyy eriäviä käsityksiä siitä, minkälaisia toimenpiteitä täytäntöönpanon keskeyttäminen edellyttää tilanteessa, jossa toistuvaistulon pidätysmääräys on annettu ennen keskeyttämispäätöstä. Tämän vuoksi apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että Valtakunnanvoudinviraston on syytä arvioida, onko sen aiheellista ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin varmistaakseen yhdenmukaisen täytäntöönpanokäytännön ja yhdenvertaisen oikeusturvan toteutumisen mainitunkaltaisissa tilanteissa.