Hyppää sisältöön

Toimivalta tonttijakopäätösten hyväksymisessä

Diaarinumero: OKV/474/1/2019
Antopäivä: 23.3.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota toimivaltasäännösten ja sopimuksen noudattamiseen sekä tarkkuuteen hallinnollisessa päätöksenteossa.

Tonttijakojen hyväksymismenettelyssä oli tapahtunut virhe. Tonttijaot oli hyväksynyt viranhaltija, jolla ei ollut siihen kaupungin ja Maanmittauslaitoksen välillä solmitun sopimuksen mukaista toimivaltaa. Kaupungilla ja Maanmittauslaitoksella oli sopimus, jonka mukaan Maanmittauslaitoksen viranhaltija hyväksyisi tonttijaon, jos kaupungin kiinteistöinsinööri olisi poissa tai estyneenä hoitamasta työtehtäviään.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että sopimuksen teksti oli sinänsä selkeä ja ymmärrettävä. Kaupunki ei myöskään esittänyt, että siinä olisi ollut tulkinnanvaraa. Apulaisoikeuskanslerin mukaan asianosaisilla oli harkintansa mukaan mahdollisuus turvautua kiinteistönmuodostamislaissa ja oikeudenkäymiskaaressa tarkoitettuihin oikeusturvakeinoihin, jos asianosainen koki etunsa virheellisessä menettelyssä syntyneen tonttijaon vuoksi niin vaativan.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu lähetettiin tiedoksi Maanmittauslaitokselle, koska sillä on kiinteistönmuodistamislain mukaan oikeus tehdä esitys kiinteistörekisteriin merkityn toimituksen tai lainvoimaisen päätöksen purkamisesta.