Hyppää sisältöön

Toimivalta käsitellä esteellisyyskysymyksiä valvontatoiminnassa

Diaarinumero: OKV/111/10/2020
Antopäivä: 17.9.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti aluehallintoviraston huomiota sen toimivaltaan ja velvollisuuteen käsitellä esteellisyyskysymyksiä. Aluehallintoviraston on tapauskohtaisesti arvioitava esteellisyyskysymyksiä käsitellessään kanteluita ja suorittaessaan valvontatehtäviään.

Kantelijan mielestä kaupungin sosiaalityöntekijä oli esteellinen käsittelemään hänen asiaansa ja kanteli siitä aluehallintovirastolle. Aluehallintoviraston kanteluun antamasta päätöksestä saattoi saada käsityksen, ettei aluehallintovirastolla olisi lainkaan laillisuusvalvontatehtävässään toimivaltaa arvioida esteellisyyskysymyksiä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään aluehallintoviraston toimivallasta valvoa ja ohjata sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Sen perusteella aluehallintovirastolla on kanteluita käsitellessään paitsi toimivalta myös velvollisuus ottaa kantaa arvostellun hallintotoiminnan lainmukaisuuteen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että toiminnan lainmukaisuuden arviointi tarkoittaa muun muassa perustuslain mukaisten vaatimusten toteutumisen arvioimista hallintotoiminnassa. Hänen mukaansa puolueettomuus, joka koostuu muun muassa esteellisyyssäännösten noudattamisesta, on keskeinen perustuslakiin pohjautuva oikeusturvatekijä ja yksi lainmukaisen hallintotoiminnan peruslähtökohdista.

Lähtökohtaisesti esteellisyyttä koskevan kysymyksen käsittely tapahtuu hallintolaissa säädetyssä järjestyksessä ja esteellisyyttä koskevan päätöksen voi saattaa pääasian yhteydessä muutoksenhakuviranomaisen arvioitavaksi. Esteellisyyssäännökset voivat kuitenkin tulla sovellettavaksi monen laatuiseen hallintotoimintaan eikä esteellisyyskysymysten arvioimiseksi aina ole käytettävissä muutoksenhakumahdollisuutta. Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei aluehallintovirasto ole voinut kanteluita käsitellessään ja valvontaa suorittaessaan puuttuvaan toimivaltaansa vedoten kieltäytyä kategorisesti ja ehdottomasti käsittelemästä esteellisyyskysymyksiä.