Hyppää sisältöön

Toimintaohje ja siitä tiedottaminen

Diaarinumero: OKV/283/10/2020 OKV/286/10/2020
Antopäivä: 26.9.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi Kelan tietoon käsityksensä Kelan toimintaohjeessa ja sitä koskevassa tiedotteessa olevien ilmaisujen lainmukaisuudesta. Hän kiinnitti Kelan huomiota hallintolain hyvää kielenkäyttöä koskevan säännöksen soveltamiseen sekä ohjeissa ja tiedottamisessa käytettävän kielen ja ilmaisujen selkeyden, ymmärrettävyyden ja yksitulkintaisuuden tärkeyteen. 

Kela antoi maaliskuussa 2020 toimintaohjeen läsnäkuntoutuspalvelujen keskeyttämisestä covid-19 –epidemian johdosta ja tiedotti ohjeesta internetsivuillaan. Tarkoituksena oli ohjata tuottamaan muun muassa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta koskevia palveluja etäpalveluina. Toimintaohjeen ilmaisut ja tarkoitus olivat kuitenkin ristiriidassa keskenään ja ilmaisuista oli voinut saada käsityksen, että kuntoutuspalvelut keskeytetään välittömästi ja kokonaan. Ohjeesta oli voinut myös syntyä vaikutelma, että kysymyksessä on ennemminkin päätös eikä ohje. 

Apulaisoikeuskansleri piti kanteluista ilmenevän ja tiedotteessa käytetyistä ilmaisuista esittämänsä perusteella mahdollisena, että tiedote oli voinut aiheuttaa yksittäisten kuntoutuspalveluiden asiakkaiden kuntoutuspalvelujen tosiasiallisen loppumisen ainakin hetkellisesti. Hänen mukaansa toimintaohjeen ilmaisut eivät olleet hallintolain edellyttämällä tavalla riittävän selkeitä ja ymmärrettäviä, jonka vuoksi ne olivat voineet aiheuttaa joka tapauksessa ainakin epätietoisuutta kuntoutuspalvelujen jatkumisesta keväällä 2020. Tämä oli voinut vaikuttaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta koskevien palvelujen tuottamiseen ja siten kyseisiä palveluja saavien henkilöiden oikeuteen saada kuntoutusta sekä heidän perus- ja ihmisoikeuksiensa toteutumiseen.

Asiassa oli kysymys myös vammaisten henkilöiden osallistamisesta. Ohje koski vammaissopimuksessa tarkoitettujen ja laissa säädettyjen kuntoutuspalvelujen toimeenpanoa ja lähtökohtaisesti sopimuksessa tarkoitettua kuulemista ja osallistamista koskevaa velvoitetta olisi tullut noudattaa ohjetta valmisteltaessa. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että sopimuksen mukainen osallistaminen toimintaohjetta valmisteltaessa olisi voinut vaikuttaa muun muassa ohjeen sisällön selkeyteen ja ymmärrettävyyteen ja ehkäistä edellä mainittuja ohjetta ja tiedottamista koskevia ongelmia.

Maaliskuussa 2020 olosuhteet olivat erittäin poikkeukselliset vallinneen covid-19 –epidemian vuoksi. Apulaisoikeuskanslerin mukaan poikkeukselliset olosuhteet eivät sinänsä olleet peruste vammaissopimuksen määräysten noudattamatta jättämiselle. Kela ei toimintaohjetta antaessaan kuitenkaan laiminlyönyt osallistamista koskevaa velvoitetta sillä tavoin, että asiassa olisi ollut aihetta laillisuusvalvonnalliseen arvosteluun. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri ainoastaan saattoi Kelan tietoon päätöksessä vammaisten henkilöiden osallistamisesta lausumansa.