Hyppää sisältöön

Toimenpideluvan hakeminen lumenkaatopaikalle

Diaarinumero: OKV/746/1/2019
Antopäivä: 28.4.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin vakavaa huomiota sen velvollisuuteen hankkia asianmukaiset luvat ennen toiminnan aloittamista käyttämilleen lumenläjitysalueille.

Kantelun mukaan lumenläjitystoimintaa oli ollut kantelijan naapurissa sijaitsevalla puistoalueella jo vuosia. Toimenpidelupahakemus oli saatettu vireille rakennusvalvonnassa vasta sen jälkeen, kun oikeuskanslerinvirastosta oli pyydetty kaupungilta selvitystä kantelun tutkimiseksi. Kantelija oli ollut yhteydessä kaupunkiin luvattomasta lumenkaatopaikasta ensimmäisen kerran jo noin kymmenen vuotta sitten, ja sen jälkeen useita kertoja. Ennen joulukuuta 2019 hänellä ei ole ollut mahdollisuutta tulla kuulluksi naapurikiinteistöllään olevaa lumen varavastaanottopaikkaa koskevassa asiassa, koska aluetta oli käytetty ilman, että toiminnalle olisi haettu tai saatu lain edellyttämää toimenpidelupaa. Kantelijalla ei näin ollen ole myöskään ollut mahdollisuutta hakea tehtyyn päätökseen muutosta ja saattaa asiaa hallintotuomioistuimen arvioitavaksi.

Lupaprosessissa arvioidaan toimenpiteen maankäytölliset ja ympäristölliset vaikutukset. Apulaisoikeuskansleri totesi, että asianmukaisesta lupamenettelystä huolehtiminen on tärkeää myös suunnitellun läjitysalueen naapuruston osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi. Lupamenettelyssä naapurustolla on mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa, ja päätökseen liittyy tavanomainen muutoksenhakumahdollisuus. Kaupungin rakennusvalvonta oli jo usean vuoden ajan viestittänyt kaupungille, että lumien läjitysalueille pitää hakea toimenpidelupa.

Apulaisoikeuskansleri lähetti päätöksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi kaupungin kaupunkiympäristön toimialalle. Hän pyysi kaupunkia ilmoittamaan toimenpiteistään viimeistään 30.10.2020.