Hyppää sisältöön

Toimeentulotukilain muuttaminen asumismenojen osalta

Diaarinumero: OKV/1654/21/2023
Antopäivä: 7.9.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon toimeentulotukilain 7 a §:n muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Esityksen tavoitteena on lainsäädännön selkeyttäminen, valtiontalouden säästöt ja työllistymiseen liittyviin kannusteisiin vaikuttaminen. 

Esityksessä toimeentulotukilakia muutettaisiin siten, että hakija ohjattaisiin hakemaan edullisempaa asuntoa kolmen kuukauden määräajassa, jos hänen asumismenonsa ylittävät tarpeellisen suuruisena pidettävän määrän. Asumismenot huomioitaisiin kuitenkin täysimääräisinä, jos hakijalla on erityinen peruste asumiseen nykyisessä asunnossaan. Erityisistä perusteista säädettäisiin laissa tyhjentävästi. Asumismenojen rahamääräisestä tasosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.

Oikeuskansleri totesi, että hallituksen esitysluonnos linkittyy erityisen vahvasti perustuslain 19 §:n 1 momenttiin, jonka mukainen oikeus viimesijaiseen vähimmäisturvaan perustuu yksilölliseen tarpeeseen. Vaikka hallituksen esityksen tavoitteille on perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan hyväksyttävät perusteet, kyse on joidenkin toimeentulotuen hakijoiden ja yleisemmin toimeentulotukijärjestelmän systematiikan kannalta huomattavasta muutoksesta, jonka vaikutuksia ei ole kaikilta osin riittävän kattavasti arvioitu tai käsitelty esityksen säätämisjärjestysperusteluissa. Oikeuskansleri esitti lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriön harkittavaksi erityisten perusteiden luetteloon ja asetuksenantovaltuuteen liittyviä muutoksia. 

Oikeuskansleri piti lisäksi tärkeänä, että esitysluonnokseen olennaisesti linkittyvät hallituksen esitykset saatetaan valtioneuvoston ja eduskunnan käsiteltäväksi siten, että eri lakiehdotusten riippuvuussuhteiden ja mahdollisten kumulatiivisten yhteisvaikutusten selvittämiseen sekä sääntelykokonaisuuden vaihtoehtojen arvioimiseen jää riittävästi aikaa.