Hyppää sisältöön

Toimeentulotukilain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/1218/21/2022
Antopäivä: 24.5.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon toimeentulotuesta annetun lain (toimeentulotukilaki) ja eräiden muiden lakien muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä. Esityksen tavoitteena oli parantaa sosiaalihuollon asiakkaiden ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden asemaa toimeentulotuen hakijoina, mitä oikeuskansleri piti kannatettavana.  

Hän kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että esityksen Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys perustelut –kohta tulisi nivoa kiinteämmin esitykseen, jotta perusteluista ilmenisi, miten esitys täyttää perustuslain asettamat vaatimukset. Erityisesti hän kiinnitti huomiota säätämisjärjestysperustelujen tietojen vaihtoa ja henkilötietojen käsittelyä koskeviin perusteluihin. Niistä ei ilmennyt, miten esitys täyttää perustuslain yksityisyyden suojaa ja tiedollista itsemääräämisoikeutta koskevat sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen henkilötietojen käsittelyä koskevat vaatimukset. Lisäksi hän katsoi, että säätämisjärjestysperusteluja tuli täydentää arvioimalla esitystä perustuslain oikeusturvaa koskevan säännöksen kannalta. 

Esityksessä ehdotettiin, että hyvinvointialue voisi eräissä tilanteissa antaa Kelalle lausunnon toimeentulotuen hakijan tilanteesta perustoimeentulotukiasian käsittelemiseksi. Oikeuskansleri katsoi, että lausuntoa koskevaa säännöstä tulisi arvioida toimeentulotukiasiakkaan yksityisyyden suojan samoin kuin hyvinvointialueen ja Kelan välisen toimivallan selkeyden näkökulmasta. Edelleen hän kiinnitti huomiota siihen, ettei lausuntomenettely saisi pidentää toimeentulotukiasioiden käsittelyaikoja Kelassa eikä aiheuttaa sellaista ylimääräistä työtä, joka voisi pitkittää kyseisten asioiden käsittelyä. 

Lisäksi oikeuskansleri katsoi, että esityksen toimeentulotuen perusosan alentamista koskevia menettelysäännöksiä tulisi asiakkaiden oikeuksien ja viranomaistyön tehokkuuden varmistamiseksi täsmentää.  Säännösten perusteella oli epäselvää, miten perusosan alentamista koskeva ratkaisu ja siihen liittyvä ohjaaminen hyvinvointialueen sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointiin ajallisesti sijoittuisivat toisiinsa nähden.   

Toimeentulotuki on osa sosiaalihuoltoa, mutta Kelan ei sitä toimeenpannessa katsota olevan sosiaalihuollon palvelujen tuottaja. Oikeuskansleri viittasi aiempaan lausuntoonsa (OKV/2221/21/2021) jonka hän antoi toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä. Hän katsoi kyseisessä lausunnossaan, että toimeentulotuen aseman (suhde sosiaalihuoltoon) selkeyttämiseksi olisi käytävä läpi sosiaalioikeuden yleisten oikeusperiaatteiden soveltuminen perustoimeentulotukeen. Sosiaalioikeuden oikeusperiaatteiden soveltaminen edistää sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien toteutumista. Oikeuskansleri totesi toimeentulotukilain muuttamista koskevasta esityksestä antamassaan lausunnossa pitävänsä esityksen tavoite huomioiden edellä mainittujen periaatteiden soveltumisen selvittämistä ja arvioimista perustoimeentulotukiasioiden käsittelyssä edelleen tarpeellisena.