Hyppää sisältöön

Toimeentulotukihakemuksen käsittely ja tietojen antaminen laillisuusvalvojalle

Diaarinumero: OKV/1744/1/2015
Antopäivä: 7.6.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kaupungin perusturvakeskus oli välittänyt kantelijan toimeentulotukihakemuksen virkavapaalla olleen viranhaltijansa sähköpostiin. Hakemus oli kerrotun vuoksi otettu käsiteltäväksi vasta pari päivää myöhemmin viranhaltijan virkavapauden päätyttyä.  Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi kaupungin tietoon näkemyksensä, että toimeentulotukihakemusten jakaminen niiden käsittelijöille tulee järjestää siten, että kiireellisissä tapauksissa asiakkaan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ei vaarannu asian käsittelijän poissaolon seurauksena.

Perusturvakeskuksen asiassa toimittaman selvityksen mukaan viivästys asiassa oli aiheutunut kaupungin kirjaamon menettelystä. Asiaa selvitettäessä ilmeni, että kyseinen asia ei ollut kuitenkaan edes ollut kaupungin kirjaamon käsiteltävänä eivätkä perusturvakeskuksen sähköpostiosoitteeseen lähetetyt viestit vastoin sen selvityksessään ilmoittamaa ohjautuneet kirjaamon sähköpostiin. Asiassa annetusta selvityksestä ei myöskään käynyt ilmi sen toimittamassa selvityksessä mainitun käsittelyviiveen ajallinen kesto, vaikka selvitystä asiassa oli pyydetty nimenomaisesti kantelijan arvostelemasta toimeentulotukihakemuksen vastaanottamisen viivästymisestä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin huomiota huolellisuuteen annettaessa ylimmälle laillisuusvalvojalle sen laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemia tietoja. Hän totesi ratkaisussaan, että lähtökohtana on voitava pitää sitä, että laillisuusvalvoja voi luottaa valvottavan antamien tietojen paikkansapitävyyteen tarvitsematta ryhtyä selvittämään niiden paikkansapitävyyttä.