Hyppää sisältöön

Toimeentulotuen hakijan velvollisuus ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi

Diaarinumero: OKV/3065/10/2021
Antopäivä: 11.4.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: ehdotus oikeussääntöjen kehittämiseksi

Apulaisoikeuskansleri lähetti kanteluun antamansa päätöksen sosiaali- ja terveysministeriölle toimeentulotukilain uudistamis- ja muutostarpeen arvioimiseksi.

Kelan antamassa lisäselvityksessä oli tuotu esiin toimeentulotukilain 2 a §:n ja erityisesti sen 1 momentin 4 kohdan soveltamisessa ja tulkinnassa esiintyviä ongelmia. Apulaisoikeuskansleri piti säännöksen sanamuotoa sinänsä yksiselitteisenä. Hän kuitenkin katsoi Kelan esittämät näkökohdat toimeentulotukijärjestelmän tavoitteista ja johdonmukaisuudesta huomionarvoisiksi sekä piti kuvausta voimassaolevan toimeentulotukilainsäädännön tulkinnanvaraisuuden aiheuttamista ongelmista merkittävänä. 

Tilannetta ei voinut pitää järjestelmän toimivuuden, Kelalle kuuluvan tehtävän tuloksellisen suorittamisen eikä asiakkaiden oikeusturvan ja palveluiden asianmukaisuuden kannalta tyydyttävänä. Tulkinnanvaraisuus on tullut esille myös oikeuskanslerille tehdyissä kanteluissa. Soveltamisen tulisi perustua selkeään ja toimeentulotukilainsäädännön kokonaisuuteen yhteensopivaan lain säännökseen.

Apulaisoikeuskansleri piti perusteltuna lainsäädännön selkeyttämistä. Erityisesti perusoikeuksia keskeisesti turvaavan ja myös hallinnossa laajasti sovellettavan toimeentulotukilainsäädännön tulisi olla tarkkaa ja johdonmukaista sekä asiakkaalle ymmärrettävää. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee ilmoittaa mahdollisista toimenpiteistään ja suunnitelmistaan asiassa viimeistään 30.9.2023.

Kantelijan asia ei aiheuttanut apulaisoikeuskanslerin toimenpiteitä, koska Kelan mukaan kantelijan arvostelema työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen ei ollut ollut edellytys perustoimeentulotukihakemuksen ratkaisemiselle ja perustoimeentulotuen myöntämiselle. Kyseessä oli ollut ainoastaan ohjaus ja kantelijalle oli annettu myönteisiä perustoimeentulotuen päätöksiä.