Hyppää sisältöön

Todistuksen antaminen takavarikosta

Diaarinumero: OKV/1256/1/2010
Antopäivä: 12.1.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Tullitarkastuksen yhteydessä kantelijalta oli takavarikoitu kaasusumutin. Tullitarkastaja merkitsi rikosilmoituksen ja takavarikkopöytäkirjan poliisin tietohallintojärjestelmään, ja asian tutkinta siirtyi poliisille. Kantelija ei saanut jäljennöstä takavarikkopöytäkirjasta tai muutakaan todistusta suoritetusta takavarikosta asian käsittelyn missään vaiheessa. Tullipiirin selvityksen mukaan noudatetaan takavarikkopöytäkirjojen tiedoksiannossa käytäntöä, jonka mukaisesti suoritetusta takavarikosta annetaan takavarikkopöytäkirja takavarikkotoimenpiteen yhteydessä välittömästi kohdehenkilölle (sille, jonka hallussa esine on ollut), mikäli tämä sitä erikseen pyytää. Käytäntöjen mukaisesti takavarikkopöytäkirja annetaan viipymättä, mikäli sitä on pyydetty. Mikäli henkilö ei erikseen pyydä saada takavarikkopöytäkirjaa heti toimenpiteen yhteydessä itselleen, toimitetaan se hänelle esitutkintapöytäkirjan yhteydessä tai muulla mahdollisesti erikseen sovitulla tavalla jo aikaisemminkin.

Apulaisoikeuskansleri totesi pakkokeinolain 4 luvun 9 §:n 2 momentin säännöksen edellyttävän, että asianosaiselle on heti takavarikoimisen tapahduttua toimitettava ilman erillistä pyyntöä todistus takavarikosta. Todistuksen antaminen takavarikosta on siten pakollista eikä edellytä asianosaisen pyyntöä. Todistus on annettava heti, kun se on mahdollista. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Tullihallituksen ja kyseisen tullipiirin huomiota siihen, että säännös takavarikkotodistuksen antamisesta ei lakkaa velvoittamasta takavarikon suorittavaa viranhaltijaa sillä perusteella, että asian rikostutkinta siirretään poliisille. Hän pyysi Tullihallitusta ilmoittamaan 30.4.2013 mennessä, mihin toimenpiteisiin se mahdollisesti on ryhtynyt tullin takavarikkotodistuskäytäntöjen ja ohjeistuksen kehittämiseksi.