Hyppää sisältöön

Tietopyyntö olisi tullut käsitellä asianmukaisesti

Diaarinumero: OKV/1560/1/2017
Antopäivä: 15.3.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen huomiota kannanottoihinsa poliisilaitoksen asiakaspalvelun järjestämisestä.

Kantelija oli tiedustellut poliisilaitokselta eräiden asiakirjojen hakemistotietoja mahdollisen asiakirjapyynnön yksilöimistä varten, mutta poliisilaitoksessa kantelijan sähköpostiviesti tulkittiin virheellisesti asiakirjatilaukseksi ja hänelle ilmoitettiin, että asiakirjat ovat noudettavissa poliisilaitokselta tasarahamaksua vastaan. Poliisilaitos ei ollut vastannut kantelijan pyyntöön kahden viikon määräajassa, jonka julkisuuslaki pääsääntöisesti asettaa asiakirjapyyntöön vastaamiselle. Apulaisoikeuskanslerin sijainen yhtyi Poliisihallituksen arvioihin siitä, että poliisilaitoksen olisi tullut neuvontavelvollisuutensa nojalla olla nopeammin yhteydessä kantelijaan tämän tietopyynnön johdosta, ja siitä, että tapauksessa ei ollut kysymys sellaisesta julkisuuslaissa tarkoitetusta erityistilanteesta, jossa sallittu vastausaika on kuukausi.

Hankitun selvityksen mukaan kantelijalta oli edellytetty henkilökohtaista käyntiä poliisilaitoksella, koska poliisilaitos ei toimita asiakirjoja yksityishenkilöille laskulla. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi yleisellä tasolla, että palveluperiaatteen näkökulmasta olisi kannatettavaa, että viranomaiset pyrkisivät kehittämään maksullisten suoritteidensa maksamiseen sellaisia järjestelyjä, jotka turvaisivat toisaalta hallinnossa asioivien palvelujen saannin asianmukaisuuden ja toisaalta viranomaisten toiminnan tuloksellisuuden.

Kantelijalle ei myöskään ollut tarjottu mahdollisuutta tutustua asiakirjoihin poliisilaitoksen tiloissa, koska rikoskomisarion kertoman mukaan poliisilaitoksella ei ollut siihen henkilöresursseja eikä sopivia tiloja. Apulaisoikeuskanslerin sijainen ei pitänyt oikeudellisesti kestävänä tilannetta, jossa asiakkaiden mahdollisuus saada asiakirjoista tietoja julkisuuslain mukaisesti maksutta estyisi sopivien toimitilojen tai tarvittavien henkilöresurssien puuttumisen vuoksi.