Hyppää sisältöön

Tietopyynnön käsittelyssä noudatettava menettely

Diaarinumero: OKV/1873/1/2014
Antopäivä: 29.6.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava
Toimenpide: käsitys

Oikeuskanslerille tekemässään kantelussa henkilö kertoi pyytäneensä lapsiasiavaltuutetulta tietoa siitä, mitkä kunnat olivat lapsiasiavaltuutetun tietojen mukaan lasten kotikuntina kieltäytyneet kustantamasta sairaalahoidossa olevan lapsen peruskoulun suorittamista loppuun silloin kun lapsi oli ylittänyt oppivelvollisuusiän. Kantelussa esitetyn selvityksen mukaan lapsiasiavaltuutetun toimistosta oli pyyntöön vastattu, että toimisto ei kommentoi tietoonsa tulleita yksittäisiä tapauksia tarkemmin.

Lapsiasiavaltuutetun antaman selvityksen mukaan kyseiset tiedot sisältyivät kansalaisyhteydenotoista muodostuvaan, lapsiasiavaltuutetun pitämään henkilötietolain (523/1999) tarkoittamaan henkilörekisteriin. Rekisteriselosteen mukaan kyseisen Kansalaisyhteydenottorekisterin tietoja ei luovuteta toimiston ulkopuolelle. Lapsiasiavaltuutetun näkemyksen mukaan myös tiedot kuntien nimistä olivat julkisuuslain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 25 kohdan perusteella salassa pidettäviä.

Henkilötietolain 8 §:n 4 momentin mukaan henkilötietojen luovuttaminen viranomaisten henkilörekistereistä tapahtuu julkisuuslain perusteella. Kyseisen lainkohdan mukaan oikeudesta saada tieto ja muusta henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä on voimassa, mitä viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta säädetään.

Asiakirjapyynnön käsittelystä säädetään julkisuuslain 14 §:ssä. Julkisuuslain mukaan virkamiehen kieltäydyttyä tiedon antamisesta viranomaisen on pyydettäessä annettava asiasta valituskelpoinen päätös.  

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti lapsiasiavaltuutetun huomiota velvollisuuteen noudattaa julkisuuslain menettelysäännöksiä.