Hyppää sisältöön

Tietopyynnön käsitteleminen

Diaarinumero: OKV/348/1/2014
Antopäivä: 3.3.2015
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: poliisi muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: ei toimenpidettä käsitys

Kantelija oli tehnyt hätäkeskukselle pyynnön saada kuulla hänen asiassaan hätäkeskukseen soitetun puhelun nauhoite. Hätäkeskuksesta oli kerrottu kantelijalle, että hänen ei voida tietoturvasyistä antaa kuunnella puhelua. Kantelijalle ei ollut kerrottu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n 3 momentin mukaisesti, että asia on mahdollista saattaa viranomaisen ratkaistavaksi eikä tiedusteltu, haluaako hän niin tehdä. Menettelyn vuoksi kantelijalla ei myöskään ollut ollut mahdollisuutta saattaa asiaa tarvittaessa muutoksenhakuviranomaisen arvioitavaksi ja menettely oli siten loukannut hänen oikeusturvaansa. Oikeuskansleri kiinnitti hätäkeskuksen huomiota edellä mainitussa lainkohdassa säädettyyn.