Hyppää sisältöön

Tietojen antaminen oikeuskanslerille

Diaarinumero: OKV/1505/1/2010
Antopäivä: 17.12.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Metsähallitus oli kanteluasian OKV/202/1/2009 tutkimista varten kysyttäessä ilmoittanut oikeuskanslerinvirastolle maanantaina 20.9.2010, että tarkoitus oli saada päätös maastoliikennettä koskevassa oikaisuvaatimusasiassa valmiiksi saman viikon keskiviikkona. Keskiviikkona 22.9.2010 Metsähallituksesta lähetettiin oikeuskanslerinvirastoon ”tietoa” kantelijan viimeisimmästä oikaisuvaatimuksesta. Sähköpostiviestissä selostettiin kantelijan hakemusta ja ilmoitettiin muun ohessa, että päätöstä ei muuteta oikaisuvaatimuksen johdosta. Lisäksi viestissä selostettiin päätöksen perusteluja.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kyseinen oikeuskanslerinvirastoon lähetetty sähköpostiviesti ei ollut muodoltaan varsinainen hallintolain 7 luvun edellytykset täyttävä hallintopäätös, mutta sen sanamuodoista oli ymmärrettävissä, että Metsähallitus oli antanut siinä esitetyn mukaisen päätöksen. Yhdessä 20.9.2010 lähetetyn viestin kanssa siitä sai käsityksen, että Metsähallitus oli 22.9.2010 tehnyt päätöksen, eikä ainoastaan antanut yleistä ennakkotietoa tai arviota tulevasta päätöksestä, joka tehtiin lopulta 26.11.2010. AOK:n päätös 24.9.2010 (OKV/202/1/2009) koski Metsähallituksen menettelyä ja oli osoitettu ja toimitettu sille. Tästä huolimatta Metsähallitus ei ollut oikaissut siitä selvästi ilmenevää Metsähallituksen ilmoittamaan virheelliseen tietoon perustuvaa käsitystä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että harhaanjohtavan tiedon antaminen oikeuskanslerinvirastolle oikaisuvaatimusasian käsittelyn tilanteesta oli vastoin oikeuskanslerin perustuslaissa turvattua tiedonsaantioikeutta.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Metsähallituksen huomiota oikeuskanslerin tiedonsaantioikeudesta esitettyyn.