Hyppää sisältöön

Tiedusteluvalvontavaltuutetun sijainen

Diaarinumero: OKV/3201/21/2021
Antopäivä: 30.11.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeusministeriö pyysi oikeuskanslerilta lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, jossa ehdotettiin lisättäväksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annettuun lakiin sääntely tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisesta, joka tiedusteluvalvontavaltuutetun estyneenä ollessa hoitaisi hänen tehtäviään ja olisi oikeutettu käyttämään laissa tiedusteluvalvontavaltuutetulle säädettyjä toimivaltuuksia.

Oikeuskansleri viittasi aiempiin tiedusteluvalvontavaltuutetun toimea koskeviin lausuntoihinsa ja piti hyvin myönteisenä ja tärkeänä, että lainvalmistelutoimenpiteisiin oli ryhdytty. Mikäli tiedusteluvalvontavaltuutetulla ei ole lailla säädettyä sijaista, tiedusteluvalvontavaltuutetun ollessa estyneenä hänen tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain mukaisia toimivaltuuksia ei voida käyttää. Tämä olisi merkittävä riski tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnan kokonaisuuden toimivuuden kannalta. Oikeuskanslerilla ei ollut huomautettavaa esitysluonnoksen suhteen.