Hyppää sisältöön

Tiedusteluun vastaaminen

Diaarinumero: OKV/811/1/2014
Antopäivä: 28.4.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija ei ollut saanut vastausta kuntayhtymälle hallintoasiassa sähköpostitse lähettämäänsä tiedusteluun. Tiedustelu koski kantelijan lasten tapaamisasiaa.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksessä todettiin, että hallintolain 8 §:n mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että viranomaiselle esitettyyn asialliseen tiedusteluun on vastattava ilman aiheetonta viivytystä. Se, millainen vastaus sisällöllisesti täyttää hyvän hallinnon kriteerit, arvioidaan tapauskohtaisesti. Tärkeä näkökohta asian arvioimisessa on se, että viranomaiseen yhteyttä ottanut henkilö ei jää epätietoisuuteen siitä, käsitelläänkö hänen asiansa vai ei.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että kuntayhtymän olisi hyvän hallinnon periaatteen mukaisesti tullut vastata kirjallisesti kantelijan esittämään sähköpostitiedusteluun. Kuntayhtymän selvityksessä oli viitattu organisaatiomuutoksen aiheuttamiin henkilövaihdoksiin ja muutoksiin palveluissa, joiden vuoksi kantelijan viesti oli jäänyt vastaamatta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että myös tällaisessa tilanteessa tulee varmistaa toimiminen hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti, ja kiinnitti kuntayhtymän huomiota hallintolain mukaiseen velvollisuuteen vastata kirjalliseen yhteydenottoon ilman aiheetonta viivytystä.