Hyppää sisältöön

Tiedusteluun olisi tullut vastata nopeammin

Diaarinumero: OKV/1336/1/2017
Antopäivä: 18.6.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi poliisilaitoksen tietoon näkemyksensä asiakirjapyyntöön ja tiedusteluun vastaamisesta.

Kantelija oli 17.5.2017 toimittanut poliisilaitokselle asiakirjan toimituspyynnöksi otsikoimansa sähköpostiviestin. Poliisilaitos oli 20.6.2017 laatinut selvityksen, joka sisälsi kantelijan tiedustelemia tietoja. Selvitys oli kuitenkin ilmeisesti jäänyt lähettämättä kantelijalle. Poliisilaitos oli 28.9.2017 lähettänyt selvityksen kantelijalle apulaisoikeuskanslerin pyydettyä kantelun perusteella selvitystä asiassa.

Kantelija oli otsikoinut poliisilaitokselle toimittamansa sähköpostiviestin asiakirjan toimituspyynnöksi. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan pyynnön luonne oli tulkinnanvarainen. Jos viesti tulkittaisiin julkisuuslaissa tarkoitetuksi asiakirjapyynnöksi, laissa asetetut määräajat asiakirjapyyntöihin vastaamiselle olisivat ylittyneet. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan viestin sisältö ja se seikka, että poliisilaitos oli kantelijan toimittaman pyynnön jälkeen laatinut asiakirjan, puolsivat kuitenkin sitä, että viesti oli tulkittavissa ennemminkin tiedusteluksi. Viranomaisille osoitettuihin asiallisiin tiedusteluihin on vastattava kohtuullisessa ajassa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että poliisilaitoksen menettely ei täyttänyt hyvän hallinnon vaatimuksia ja että kantelijan esittämään tiedusteluun olisi tullut vastata nopeammin.