Hyppää sisältöön

Tiedusteluun ja asiakirjapyyntöön olisi tullut vastata julkisuuslain mukaisesti

Diaarinumero: OKV/164/1/2017
Antopäivä: 3.12.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti oikeusministeriön vakavaa huomiota velvollisuuteen noudattaa julkisuuslakia. Hän totesi, että oikeuskansleri oli kiinnittänyt oikeusministeriön huomiota samaan asiaan jo vuonna 2015, kun sama kantelija oli edellisen kerran kannellut samasta asiakokonaisuudesta.

Kantelija oli esittänyt oikeusministeriölle tiettyyn asiakokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä ja pyytänyt siihen liittyviä asiakirjoja vuosilta 2002–2015. Ministeriö vastasi viestiin yli kahden kuukauden kuluttua ja toimitti asiaan liittyvän esittelymuistion vuodelta 2015. Apulaisoikeuskanslerin mukaan käytettävissä olevien selvitysten perusteella vaikutti siltä, että ministeriöllä oli kyseiseen aihepiiriin liittyviä asiakirjoja, jotka eivät ministeriön käsityksen mukaan kuitenkaan olleet julkisuuslaissa tarkoitettuja viranomaisen julkisia asiakirjoja.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei ministeriö ollut noudattanut julkisuuslaissa säädettyä määräaikaa, jonka mukaan asiakirjapyyntöön olisi tullut vastata viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta. Ministeriö ei myöskään ollut julkisuuslain mukaisesti ilmoittanut kantelijalle asiakirjojen antamisesta kieltäytymisen syytä tai tietoa siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kysymys siitä, oliko oikeusministeriön käsitys aihepiiriin liittyvien asiakirjojen luonteesta oikea, oli voitava saattaa viime kädessä tuomioistuimen käsiteltäväksi.