Hyppää sisältöön

Tiedusteluihin vastaamisen viivästyminen

Diaarinumero: OKV/21/10/2020
Antopäivä: 6.9.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota hyvän hallinnon periaatteiden noudattamiseen tiedusteluihin vastaamisessa.

Kantelija oli vuonna 2019 kesäkuussa ja syyskuussa lähettänyt Poliisihallitukselle tiedustelut. Lisäksi sisäministeriö oli siirtänyt sille heinäkuussa 2019 saapuneen tiedustelun Poliisihallitukselle. Poliisihallitus oli puolestaan siirtänyt kaikki tiedustelut toimivaltaiselle poliisilaitokselle, joka oli ilmoittanut syyskuussa 2019 kantelijalle, ettei asiassa aloiteta esitutkintaa.

Kantelija oli saanut vastauksen tiedusteluihinsa noin kahden kuukauden kuluttua hänen ensimmäisestä tiedustelustaan, mitä ei voida sinällään pitää kohtuuttomana aikana. Poliisihallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti asian käsittelyyn ottamisesta ilmoittaminen olisi kuulunut sille poliisiyksikölle, jolle asia on siirretty.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan tilanteessa, jossa kantelija oli lähettänyt useamman tiedustelun eri tahoille, ei voitu pitää riittävänä, että asiassa kirjataan tutkintailmoitus ja tutkinnan päättämisestä tehdään päätös. Kantelijalle olisi tullut asianmukaisesti ilmoittaa asian vireilläolosta ja tiedustelujen siirtämisestä poliisilaitoksen käsiteltäväksi. Poliisilaitos ei noudattanut tiedusteluihin vastaamisessa hyvän hallinnon periaatteita.